« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko PČR DI Šumperk
JID: PCR14ETRfo50810444
<br>
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Šumperk
Dopravní inspektorát Šumperk
<br>
<br>
Č.j.KRPM-7256-2/ČJ-2022-140906 Šumperk 18.ledna 2022
<br> Počet stran: 2
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: 974779250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6
<br> 380.4688.50810444
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
<br> Stanovisko
K č.j.MUSP 5091/2022
<br>
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor
Šumperk,dopravní inspektorát v Šumperku,vykonávající státní správu ve věcech
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust.§ 1 zákona č <.>
12/1997 Sb <.>,o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,na základě
vaší žádosti ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění a zákona 13/1997 Sb <.>
o pozemních komunikacích <,>
S O U H L A S Í
s předloženým návrhem přenosného dopravního značení pro dodatečné povolení
zvláštního užívání pozemních komunikací při opravách ing.sítí,dle schémat z TP 66 viz <.>
přílohy přiložené k žádosti na pozemních komunikacích v k.ú.Nový Malín a v k.ú <.>
Mladoňov u Oskavy,okresu Šumperk pro období do 31.12.2022 při splnění následujících
podmínek:
<br> 1) Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat
Technických podmínek 66 <.>
2) Policie ČR,ÚO Šumperk,DING bude vyrozuměn MěÚ Šumperk při každém omezení
formou elektronické pošty,e-mail: su.di.ding@pcr.cz,datovou poštou : 6jwhpv6,nebo
telefonicky na tel.974 779 258 s uvedením přesné polohy pracovního místa,rozsahu
omezení provozu,požitého schémata přechodné úpravy provozu a předpokládaného
trvání omezení!
3) Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude
dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení <.>
4) V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou,bude
...
2 situace DZ (stanoveno)
Te kmn'
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravnimzatíženim <.>
<br> og eos _
<br> ___ř 1-
<br> přičná uzávěra jedno-strannými
<br> směrovacimi deskami
<br> odstup podélně 1-2m příčně 0,6 - 1 m
<br> Wii
<br> "MÁ“
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacimi deskami odstup max.10 m
<br> hm „ „
<br> jimečně 5,0 m)
<br> min.5.5 (vy
<br> „má
<br> wm!
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacimi deskami
<br> odstup podélně ? - 2 m příčně 0.6 - “i m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> RW <.>
<br> STANDVENO
<br> ';!
<br> &
<br> ží = v m <.>
<br> „(av-„Lva,1)
<br>,užití dopra vnf'ch značek a DA TU M dopravních zařízení v případě
<br> souběžných parkovacích „,pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle
<br> CCG 50 schématB/16 až 3/20
<br> MĚSTSKÝ (ŘÁD ŠUMPERK descr:.DOPRAVY
<br> *? (“i its ? | ; ?
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 62 TP 66 ! 2015
<br> 09 ano _
<br> GWW
<br> STANC VENG tivní ni?/„(laser ZNAČKA n— i Svoz
<br> "DATUM MĚSTSKÝ ÚŘAD šumem—( JDBOR EOPRAVY
<br> “O[PIS
<br> \
<br> 2,75 “
<br> *“\
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúženi vozovky na jedenjizdni pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimáiněSvýstražnásvětiatypu1
<br> podélná uzávěra obou—strannými směrovacimideskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodnikuistezkyprocykiisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimáinéavýstražnásvětlatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menši (viz kap.6.1.2)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v připadá souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/l 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66121015
<br> 63
<br> 01:09 --
<br> %“l'ANUVE w HUíPcÚWÚÝÍQÁŠL
<br> “ní.-„W DATUM
<br> MĚSTSKÝ L'
<br> ŠUMPERK
<br> ŘAD
<br> 'iiJBOR DOPRAV “V'
<br> “GDPES
<br> „75 "\W P\\\
<br> _T Íf “\W \“
<br> E\“O
<br> “\\“
<br> %“ <.>
<br> Am
<br> 50-70...
1 oop
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 7531/2022
<br> Naše sp.zn.: 4187/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DYNFX*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 11.1.2022 žádost od
<br> Obec Nový Malín,IČO: 00303089,Nový Malín 240,788 03 Nový Malín
<br> (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/446,III/44635 <,>
<br> III/44631,III/44632,III/44638,III/44633,na místních komunikacích a na veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v k.ú.Nový Malín,z důvodu provádění opakovaných činností spojených s
<br> odstraňováním havarijních poruch na vedení inženýrských sítí v termínu do 31.12.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 18.1.2022 č.j.KRPM-7256-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komuni...

Načteno

edesky.cz/d/5131317

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz