« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Částečná uzavírka Šikl/11 a |||/3682 v obci IaŠLerec <.>
<br> ' “““—'- %.<.>.<.> <,>
<br> _ __-.„jifsEfXřFÍQ-ŠĚNO * HW Q'lčifÉeěŠ
<br> ZNAČKA
<br> > DATUM
<br> ŠUMPERK emBOR DOPRAVY
<br> [HDPIŠ
<br> ' ? - MĚSTSKÝ ÚŘAD %
<br> mal—ŠL “5 sw? * "
<br>.m.sn-nm
<br> u _swnm
<br> %
<br> Í
<br> mm.5m
<br> v pracovní době po ukončení pracovni doby
<br> :
<br> Wm
<br> '.<.> ! %
<br> Al! En:
<br> _sodim
<br> ano:-ns“
<br> 014.3 ;m-
<br> Al! „Sn-Tum
<br> AGS :o-wnm
<br> v pracovní době
<br> G_
<br> Ě.% mnm % ' É.!
<br> po ukončení pracovni doby
<br> v pracovni době 3 po ukončení pracovní doby g
<br> Šř m lm “: Na m
<br> __b Š'
<br> muz-or iw
<br> UZAVŘE"
<br> All _swq.<.>.51142805an
<br> 255 GMW I'llllfl'wl'l
<br> %.v \mí Fram dabě * CHODNIK i = ; m 3 hl '$ % som ?? _?m 5—9 : :; Vypracoval: XXXXXX XXXXX.: š“ ; ŽŠ Datum: XX.X.2022 ; m _ 2 * Častečná uzawrka sil.|!11 a Ill/3682 v obci Klášterer Pro zajištění bezpečnoaii a plynulosti silničního provozu bude pň nedoslatečných rozhladových podmínkách ( např.umístěni Adra“ mnm“.Pavelka,“ vozidel stavby v prosloru pracovního místa na komunikaci,umístění siaveništníha materiálu a techniky atd.<.>.),pn- tvorbě P mama.: „; co kolon a pů snížené viditelnost (mlha,sněžení.hustý déšť apod.).provoz řízen aplikací n.lčního řízeni provozu náležitě poučenou
<br> osobou na místě akce za podmínek.dle ust.& 79 zák.361í2000 Sb <.>,Klerá bude vybavena a označena dle vyhlášky &.29412015 Sb <.>
<br> *.:leENO
<br> ©MM;
<br> 351,5 ing-&““.A
<br>.<.>.-13.<.>.<.> Í[.T.<.> ;'.TŠ'9“DZQ€
<br> á?.<.> DATUM $$$-& ÚŘAD
<br> ŠUMPERK
<br> JDBOR-šDOPRAVY
<br> ý-ĚODPES
<br> XXX ma „EO-Nm EXX-CHODNIK UZAVŘEN
<br> XX
<br> % ; CHODNIK Ě
<br> ZZ
<br> » Q!
<br> " 255 * Mi XXX ucma ILFNZ'WŠ % Naynvzn NINGOHÚ'ELB
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX Datum: X.X.XXXX o Částečná uzavírka
<br> % sil.ll11 & lll369 v obci Olšany <.>
<br> MV slv
<br> aaa-os"
<br> Adresa provozovny: Favelkova 2 Olomouc 772 [||]
g3570959
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 4164/2022
<br> Naše sp.zn.: 1306/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DUDWY*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 4.1.2022 žádost od
<br>
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh,kterou zastupuje
<br> Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/369 (v úseku mezi
<br> silnicí I/11 a č.36) v Olšanech a III/3682 (v úseku mezi silnicí I//11 a č.25) v Klášterci a na
<br> přilehlých místních komunikacích,z důvodu výstavby chodníků – akce: „Chodníky Olšany a
<br> Klášterec“ v termínu do 30.9.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 11.1.2022 č.j.KRPM-4108-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších p...

Načteno

edesky.cz/d/5107980

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz