« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s maiým dopravnímzatížením <.>
<br> og eso _
<br> WW
<br> příčná uzávěra jedno—strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0.6 - 1 m
<br> VÍIH
<br> ml
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> m m
<br>.(vyjímečné 5.0 m)
<br> má
<br> příčná uzávěra jednostrannými „,směrovacími deskami MAM“ ENO odstup podélně 1-2m
<br> Hua? 317% 9/4312— %._ příčně 0.6-1m „ „,------------- ; vystrazna světla typu 1 na každé QNACĚÍĚ směrovací desce M'- 21 ; DATUM % 0 MĚSTSKÝ ÚŘAD 1)
<br> v 3,užití dopravních značek a SUM? “Rh \ _ dopravních zařízenívpřípadé ODBOR D )PRAV \: souběžných parkovacích )“ A“ pruhů,chodníků a/nebo
<br> POD
<br> stezek pro cyklisty podle
<br> CCE 50 schématB/ 16 až 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 62 TP 66/2015
<br> Tento dokument 'a součástí 3 stému TP online.B ] ofen v efektronícké odobě 'ako ' ín' ' dokument <.>
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh.09 900.<.>
<br> příčná uzávěra zábranou mlnimálně3výstražnásvětlatypu 1
<br> ů“ :!
<br> ; podélná uzávěra obou-strannými € směrovacímídeskami odstup max.10m 2) : Q podélná uzávěra zábradlím na F9.straněchodníku/stezkyprocykllsty 4—3 “
<br> Ě? Š E “
<br> ?,3 a cen
<br> CL \r _ 0 příčná uzávěra zábranou 22 minima|ně3výstražnásvětlatypu1 STANOVENO Mt Ý/Íklžšf?
<br> """ “UŽŠÁĚŘA 1) mýže být ve výjimečných,<,> pripadech mens: (wz kap.DM UM
<br> _ :,_ 2) užíti dopravních značek a MĚSTSKY URAD dopravních zařízení vpřípadě ŠUM 3ERK soufšžnýhChd pírkov/acígh i RAV—Y) AMS pru U,0 O —ní U a ne 0 ÚDBOR DOP _ maso stezek pro cyklisty podíe P )l PIS schématB/16ažB/20 C ? [) vzdálenosti v metrech
<br> TP SiS/21015
<br> S'E'ANDVENU „hííí/279%; ZNACKA
<br> DATUM
<br> MÉSTSKOHšáafr—
<br> ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PDDPIS
<br> %“
<br> 09-08 (aaa Gaav) QLZS
<br> Ol.—09 — GLVW
<br> 0903 _ 5129
<br> 321b (nebo E26)
<br> 2...
oop
1|6
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 2544/2022
<br> Naše sp.zn.: 141140/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 6.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DSAZU*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 21.12.2021 žádost od
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,p.o.Středisko údržby Šumperk,IČO: 70960399,Ztracená 684 <,>
<br> 788 13 Vikýřovice
<br> (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd ve správním
<br> obvodu ORP Šumperk,z důvodu provádění opakovaných činností spojených se správou,údržbou
<br> a opravami pozemních komunikací,v termínu do 31.12.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 3.1.2022 č.j.KRPM-1386-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle...

Načteno

edesky.cz/d/5092202

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz