« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s maiým dopravnímzatížením <.>
<br> og eso _
<br> WW
<br> příčná uzávěra jedno—strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0.6 - 1 m
<br> VÍIH
<br> ml
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> m m
<br>.(vyjímečné 5.0 m)
<br> má
<br> příčná uzávěra jednostrannými „,směrovacími deskami MAM“ ENO odstup podélně 1-2m
<br> Hua? 317% 9/4312— %._ příčně 0.6-1m „ „,------------- ; vystrazna světla typu 1 na každé QNACĚÍĚ směrovací desce M'- 21 ; DATUM % 0 MĚSTSKÝ ÚŘAD 1)
<br> v 3,užití dopravních značek a SUM? “Rh \ _ dopravních zařízenívpřípadé ODBOR D )PRAV \: souběžných parkovacích )“ A“ pruhů,chodníků a/nebo
<br> POD
<br> stezek pro cyklisty podle
<br> CCE 50 schématB/ 16 až 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 62 TP 66/2015
<br> Tento dokument 'a součástí 3 stému TP online.B ] ofen v efektronícké odobě 'ako ' ín' ' dokument <.>
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh.09 900.<.>
<br> příčná uzávěra zábranou mlnimálně3výstražnásvětlatypu 1
<br> ů“ :!
<br> ; podélná uzávěra obou-strannými € směrovacímídeskami odstup max.10m 2) : Q podélná uzávěra zábradlím na F9.straněchodníku/stezkyprocykllsty 4—3 “
<br> Ě? Š E “
<br> ?,3 a cen
<br> CL \r _ 0 příčná uzávěra zábranou 22 minima|ně3výstražnásvětlatypu1 STANOVENO Mt Ý/Íklžšf?
<br> """ “UŽŠÁĚŘA 1) mýže být ve výjimečných,<,> pripadech mens: (wz kap.DM UM
<br> _ :,_ 2) užíti dopravních značek a MĚSTSKY URAD dopravních zařízení vpřípadě ŠUM 3ERK soufšžnýhChd pírkov/acígh i RAV—Y) AMS pru U,0 O —ní U a ne 0 ÚDBOR DOP _ maso stezek pro cyklisty podíe P )l PIS schématB/16ažB/20 C ? [) vzdálenosti v metrech
<br> TP SiS/21015
<br> S'E'ANDVENU „hííí/279%; ZNACKA
<br> DATUM
<br> MÉSTSKOHšáafr—
<br> ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PDDPIS
<br> %“
<br> 09-08 (aaa Gaav) QLZS
<br> Ol.—09 — GLVW
<br> 0903 _ 5129
<br> 321b (nebo E26)
<br> 2...
oop
1|6
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 2544/2022
<br> Naše sp.zn.: 141140/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 6.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DSAZU*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 21.12.2021 žádost od
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,p.o.Středisko údržby Šumperk,IČO: 70960399,Ztracená 684 <,>
<br> 788 13 Vikýřovice
<br> (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd ve správním
<br> obvodu ORP Šumperk,z důvodu provádění opakovaných činností spojených se správou,údržbou
<br> a opravami pozemních komunikací,v termínu do 31.12.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 3.1.2022 č.j.KRPM-1386-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle...

Načteno

edesky.cz/d/5092202

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz