« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R Štědrákova Lhota,Hostice, obec Ruda n M , Vodovod Štědrákova Lhota,Hostice
1|19
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 169/2022
<br> Naše sp.zn.: 46980/2020 ŽPR/ALTU
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
<br> Datum: 5.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DPE00*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výrok
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
<br> odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební
<br> úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),účastníkovi řízení (§ 27
<br> odst.1 správního řádu),kterým je:
<br> Obec Ruda nad Moravou,9.května 40,789 63 Ruda nad Moravou,IČO: 00303313
<br>
<br> v zastoupení spol.PROJEKTY VODAM s.r.o.se sídlem: Galašova 158,Hranice I-Město,753 01
<br> Hranice,IČO: 268 21 443,která zplnomocnila k zastupování p.Dagmar Čadrovou,nar.15.6 <.>
<br> 1955,bytem Galašova 1741,Hranice
<br> (dále jen „stavebník“)
<br> I.povoluje
<br> podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1.vodního zákona
<br> nakládání s podzemními vodami
<br> jejich odběr (dále jen „nakládání s vodami“)
<br> na místě:
<br> Název kraje Olomoucký
<br> Ná...

Načteno

edesky.cz/d/5089993

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz