« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zemní kabelové vedení NN p č 589 6 ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 1102/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 90817/2021 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02DQJGG*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 04.01.2022
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 11.08.2021 podala
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje INKOS-OSTRAVA,a.s <.>,IČO 48394637,Havlíčkovo nábřeží 696/22,702 00
<br> Ostrava 2
<br> k jednání pověřená ing.XXXXX XXXXXXXX,obchodní a technický náměstek
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> „Zemní kabelové vedení NN“
pod názvem stavby:
<br> Šumperk - č.parc.589/6 NNk
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích: parc.č.585/3 (zahrada),parc.č.589/2 (orná půda),parc.č <.>
<br> 589/6 (orná půda),parc.č.915/2 (ostatní plocha),parc.č.2064 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 2080/2 (ostatní plocha),parc.č.3232 (ostatní plocha) v katastrálním území Šumperk <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Jedná se o liniovou energetickou stavbu technické infr...

Načteno

edesky.cz/d/5071875

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz