« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZŘ ul Americká
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 1557/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 52046/2021 VYS/IVDI
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX02DR501*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 315
<br> ivana.dirbakova@musumperk.cz
<br>
<br> 05.01.2022
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Město Šumperk,zastoupené odborem strategického rozvoje,ÚP a investic MěÚ Šumperk,IČO
<br> 00303461,Jesenická 621/31,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "stavebník") dne 28.04.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> SO1.1.neveřejná účelová komunikace <,>
<br> projekt pod názvem:
<br> Inženýrské sítě a komunikace z ul.Americká,Šumperk"
<br>
<br>
<br> na pozemcích st.p.1895/2,parc.č.1291/9,2258 v katastrálním území Šumperk.Uvedeným
<br> dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - jedná se o vybudování účelové komunikace nepřístupné veřejnosti,je určena pro dopravní
obslužnost stávajících garáží u bytového domu,součástí je i zpevněná plocha pro nádoby na
<br> komunální odpad a dále pro napojení budoucí navazující části komunikace určené pro
<br> výstavbu tří nových rodinných domů - tato druhá část komunikace není předmětem žádosti a
<br> bude řešena samostatnou PD
<br> - navržená komunikace je dopravně napojena na komunikaci v ul.Americká na p.č.2258 v
k.ú.Šumperk,a to stávajícím přejezdem přes chodník.Sjezd bude stavebně rozšířen a
<br> upraven tak,aby splňoval požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,o obecných technických
<br> požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.V místě dopravního připojení je
<br> realizována oprava chodníku včetně přejezdné části s varovným pásem z reliéfní zámkové
<br> dlažby,šířka varovného pásu je 0,4m.Komunikace je navržena z betonové zámkové dl...

Načteno

edesky.cz/d/5071874

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz