« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o dotaci na rok 2021_dodatek č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek_c1.pdf
Šu‹9~.perI‹
Naše Čj.: MUSP 139082/ 2021
Naše sp.Zn.: 8260/2019 SOC/PASK
<br> ˇ DODATEK c.1
K VEŘEJNOPRĂVNÍSMLOUVĚ 0 P0sKYrNuTí DOTACE ZE DNE 03.02.2021
město Šumperk
zastoupené: lng.Martou Novotnou,1.místostarostkou
Sføııøz Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
ıćoz 00303461
bankovníspojení: Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
<br> 8
<br> PONTIS Šumperk,o.p.s
zastoupená: Mgr.Miroslavem Adámkem,ředitelem společnosti
Sføııøz Šumperk,gen.svøbøøıy 2800/68,PSČ 787 01
ıčoz 25843907
bankovníspojení: Komerční banka a.s <.>
číslo účtu: 107-1192370237/0100
<br> uzavírajítento dodatek.ˇ
Cl I
<br> Uvodní ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašují,že dne 03.02.2021 uzavřely Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace Z rozpočtu města Šumperka pro rok 2021(dá|ejen Smlouva) v souladu
S usnesením Zastupitelstva města Šumperka (dále jen ZM) č.636/20 ze dne 10.12 <.>
2020.Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace Z rozpočtu poskytovatele ve výši
6.920 000,-Kč,kterou lze použít na činnosti,které jsou uvedeny v Rámcové smlouvě ze
dne 27.08.2012,ve Zněnídodatků <.>
<br> čı.ıı <.>
Předmět dodatku
<br> Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne O3.02 <.>
2021 vsouladu s usnesením ZM č.861/21 ze dne 9.12.2021,spočívající ve změně
účelu částky poskytnuté dotace,a to ve výši 1.500 000,- Kč,jako investiční dotaci - na
dokončení rekonstrukce sociálního zázemí prvního nadzemního podlaží objektu Gen <.>
Svobody 68,na Zakoupení brány u objektu 17.listopadu 6,na zakoupení kuchyně na
Společenské středisko Sever,Temenická 5 a vybudování herních prostor na Zahradě u
<br> 1|2
<br>
<br> objektu Bohdíkovská 24 a dále ve změně termínu pro realizaci,profinancování a
<br> vyúčtování,přičemž v textu Smlouvy se v důsledku Změny účelu a termínů doplňuje:
<br> 0 v čl.II odst.1 se doplňuje věta třetí tohoto Znění: „Z celkové výše dotace se určuje
<br> částka 1.500.000,- Kč (slovyjeden milion pět set tisíc korun českých) na pořízení
<br> investic,takto:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5071873


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz