« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zemní kabelové vedení NN č p 11 ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 1687/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 82408/2021 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02DRA3N*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 05.01.2022
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 19.07.2021 podala
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA,a.s <.>,IČO 48394637,Havlíčkovo nábřeží 696/22,702 00
<br> Ostrava 2
<br> k jednání pověřená Ing.XXXXX XXXXXXXX,obchodní a technický náměstek
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Zemní kabelové vedení NN
pod názvem stavby:
<br> Loučná nad Desnou-Kociánov č.p.11 NNk
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích: st.p.92 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.229/1 (zahrada) <,>
<br> parc.č.229/4 (zahrada),parc.č.229/5 (zahrada),parc.č.613/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 614/3 (ostatní plocha),parc.č.614/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Filipová,st.p.65
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.809/2 (ostatní plocha),parc.č.829/2 (ostatní...

Načteno

edesky.cz/d/5071150

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz