« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
HANUŠOVICE,DZ UL.ŠKOLNÍ,OSVOBOZENÍ
<br> Zakázkové číslo 1076-21/dz
<br> STUPEN:,„,DOPRAVNI ZNACENI (DZ)
<br> OBJEDNATEL:
<br> Město Hanušovice
<br> Hlavní 92,788 33 Hanušovice PROJEKTANT:
<br> Cekr CZ s.r.o <.>
<br> ? fakt-'a!.Mazalova 57/2,787 01 Šumperk
<br> IČO: 27821251,DIČ: CZ27821251
<br> DATUM: ŘÍJEN 2021 PAHÉ:
<br> LEGENDA HRANY KN
<br> C4a “5
<br> NÁVRH SDZ
<br> NÁVRH VDZ
<br> investor:
<br> MĚSTO HANUŠOVICE Hlavni 92
<br> 788 33 Hanušovice
<br> Projektant:
<br> ';; Cekr.<.> <.>
<br> Projekce / inženýring / stavby
<br> Zodp.projektant Ing.XXXXX XXXX //„ Cekr cz s.r.o <.>
<br> Ved.prcjektant Ing.XXXXX XXXX AK MGZGJDVGIŠÝ/Šislřšň? Šumperk
<br> Vypracoval mg.XXXXXXXX XXXXXX „,y /]//X Tel: 'XXX XXX XXX
<br> Kresíil Ing.Jaroslav Haviik W ““": infamekrcz'eu
<br> Kraj: Olomoucký Kat.územT: Hanušovice Formát 2A4
<br> Název akce Měřítko 1:500
<br> HANUŠOVICE,DZ UL.ŠKOLNÍ.osvosozr—zwl DW“ X/ 2021
<br> Stuneň DZ Zuk.crs|o 1076—21/d2
<br> SiTUACE DOPRAVNIHO ZNAČENi
<br> Číslo výkresu Číslo paré
<br> 05
<br> HANUŠOVICE,MK UL.SPORTOVNÍ
<br> Zakázkové číslo 1038—20/dz
<br> STUPEŘÍ,<.> <.>,DOPRAVNI ZNACENI (DZ)
<br> OBJEDNATEL:
<br> Město Hanušovice
<br> Hlavní 92,788 33 Hanušovice PROJEKTANT:
<br> Cekr CZ s.r.o <.>
<br> Q fara.“ Mazalova 57/2,787 01 Šumperk
<br> lČO: 27821251,DIČ: C227821251
<br> DATUM: ÚNOR 2021 PAHÉ:
<br> LEGENDA
<br> C 48 HRANY KN NAVRH sol NÁVRH voz \ % Invesmn Projektant: ' MĚSTO HANUŠOVICE _"— Hlavni 92 v ' 788 3.3 Hanušovice __— tek.- Prajekce / inženýring / stavby Zodp,projektant lng.XXXXX XXXX % Cekr CZ s.r.o.Ved.projektant Ing.XXXXX XXXX XXX Mazalcvo IĚX/XXXXXXřXXXXX Šumperk Vypracoval Ing.Jaroslav Havll'k „ý ýŽ/X Tel; '555 517 980 Kreslil lng.XXXXXXXX XXXXXX MW emo" “masakru—e“ Kraj: Olomoucký Kat.území: Hanušovice.<.> Fan-nat 2A4 Název akce Měřitko 13500 HANUŠOVICE,MK UL.SPORTOVNI DW" “fm“ XXXXXX oz Zakčisla XXXX—Xo/dz Čísla výkresu ČTsla paré SlTUACE DOPRAVNlHO ZNAČENl 05
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 127943/2021
<br> Naše sp.zn.: 118007/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 22.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D4XK4*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádostí
<br> ze dne 25.10.2021 od žadatele
<br>
<br> Město Hanušovice,IČO: 00302546,Hlavní 92,788 33 Hanušovice
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 22.11.2021 vydal kladné stanovisko
<br> pod č.j.KRPM-133657-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace ul.Školní (u č.500),ul.Osvobození (v
<br> úseku mezi ul.Hlavní a ul.Školní),ul.Sportovní (u č.190) a
<br> při ul.Příčná (naproti č.143) v Hanušovicích –...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
23. 01. 2022
23. 01. 2022
22. 01. 2022
22. 01. 2022
22. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz