« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
HANUŠOVICE,DZ UL.ŠKOLNÍ,OSVOBOZENÍ
<br> Zakázkové číslo 1076-21/dz
<br> STUPEN:,„,DOPRAVNI ZNACENI (DZ)
<br> OBJEDNATEL:
<br> Město Hanušovice
<br> Hlavní 92,788 33 Hanušovice PROJEKTANT:
<br> Cekr CZ s.r.o <.>
<br> ? fakt-'a!.Mazalova 57/2,787 01 Šumperk
<br> IČO: 27821251,DIČ: CZ27821251
<br> DATUM: ŘÍJEN 2021 PAHÉ:
<br> LEGENDA HRANY KN
<br> C4a “5
<br> NÁVRH SDZ
<br> NÁVRH VDZ
<br> investor:
<br> MĚSTO HANUŠOVICE Hlavni 92
<br> 788 33 Hanušovice
<br> Projektant:
<br> ';; Cekr.<.> <.>
<br> Projekce / inženýring / stavby
<br> Zodp.projektant Ing.XXXXX XXXX //„ Cekr cz s.r.o <.>
<br> Ved.prcjektant Ing.XXXXX XXXX AK MGZGJDVGIŠÝ/Šislřšň? Šumperk
<br> Vypracoval mg.XXXXXXXX XXXXXX „,y /]//X Tel: 'XXX XXX XXX
<br> Kresíil Ing.Jaroslav Haviik W ““": infamekrcz'eu
<br> Kraj: Olomoucký Kat.územT: Hanušovice Formát 2A4
<br> Název akce Měřítko 1:500
<br> HANUŠOVICE,DZ UL.ŠKOLNÍ.osvosozr—zwl DW“ X/ 2021
<br> Stuneň DZ Zuk.crs|o 1076—21/d2
<br> SiTUACE DOPRAVNIHO ZNAČENi
<br> Číslo výkresu Číslo paré
<br> 05
<br> HANUŠOVICE,MK UL.SPORTOVNÍ
<br> Zakázkové číslo 1038—20/dz
<br> STUPEŘÍ,<.> <.>,DOPRAVNI ZNACENI (DZ)
<br> OBJEDNATEL:
<br> Město Hanušovice
<br> Hlavní 92,788 33 Hanušovice PROJEKTANT:
<br> Cekr CZ s.r.o <.>
<br> Q fara.“ Mazalova 57/2,787 01 Šumperk
<br> lČO: 27821251,DIČ: C227821251
<br> DATUM: ÚNOR 2021 PAHÉ:
<br> LEGENDA
<br> C 48 HRANY KN NAVRH sol NÁVRH voz \ % Invesmn Projektant: ' MĚSTO HANUŠOVICE _"— Hlavni 92 v ' 788 3.3 Hanušovice __— tek.- Prajekce / inženýring / stavby Zodp,projektant lng.XXXXX XXXX % Cekr CZ s.r.o.Ved.projektant Ing.XXXXX XXXX XXX Mazalcvo IĚX/XXXXXXřXXXXX Šumperk Vypracoval Ing.Jaroslav Havll'k „ý ýŽ/X Tel; '555 517 980 Kreslil lng.XXXXXXXX XXXXXX MW emo" “masakru—e“ Kraj: Olomoucký Kat.území: Hanušovice.<.> Fan-nat 2A4 Název akce Měřitko 13500 HANUŠOVICE,MK UL.SPORTOVNI DW" “fm“ XXXXXX oz Zakčisla XXXX—Xo/dz Čísla výkresu ČTsla paré SlTUACE DOPRAVNlHO ZNAČENl 05
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 127943/2021
<br> Naše sp.zn.: 118007/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 22.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D4XK4*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádostí
<br> ze dne 25.10.2021 od žadatele
<br>
<br> Město Hanušovice,IČO: 00302546,Hlavní 92,788 33 Hanušovice
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 22.11.2021 vydal kladné stanovisko
<br> pod č.j.KRPM-133657-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace ul.Školní (u č.500),ul.Osvobození (v
<br> úseku mezi ul.Hlavní a ul.Školní),ul.Sportovní (u č.190) a
<br> při ul.Příčná (naproti č.143) v Hanušovicích –...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz