« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
< SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI O).<.> 5.5 M 1 :150 (\J,Q 99/2 L,? " STANOVENO Betonové brubníky 15/25/íOD _,KGS? Alf-(32,6 ; 2,024 „%]/„.<.>.<.>.ÁÁZIŘŽČIŽA.<.>.<.>.(.<.>,<,> / / /// - _ _ 2/ // _GŽQQQŽ mmm-"BKTÚMP.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> / / /7//// //// /
<br> z na —/"Směr0\fý sloup" ; / // červený,kultů? f' ' '/
<br> \\
<br> P4 * "Dej přednost v jízdě"
<br> IP Ho — "Parkoviště"
<br> + E13 s textem "VYHRAZENO PRO VOZIDLA DOPRAVNÍ ; OBSLUHY DOMU č.p.34 —SOCIÁLNÍ BYDLENÍ l_IBlNA" * <,>
<br> s vyznačeni na diužbě
<br>.<.>.-U.vyznačení v dlažbě Víof "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo V106 "Šikmá stání" přepravující osobu těžce postiženou nebo
<br> Vodorovné dopravní zončení 030W těžce POhbeě POSÍÍŽGHOU"
<br> snížené Obrubn y
<br> G_
<br> 9 f4 ;
<br> LD
<br> Betonové obrubníky 15/25/100
<br> Z ííg — "Směr ý sloupek" červený kulatý
<br> LEGENDA S :| 30-02 ZPEVNĚNÉ PLOCijMZÁMKOVÁ DLAŽBA) OBJEKT BYDLENÍ * STÁVAJIQLĚÍÁÝÉÍĚ;'Í\\\ OBJEKT EYDLENI „ PŘlsrn-yefff _:' ' " _ 3791;
<br> :| HRANICE 0315er A PAn'ríE'LíDu-z KATASTRÁLNI MAPY ;
<br> snížené obrubníky -';'.-_
<br> Betonové obrubníky 15/25/100
<br> (l.9 2 / 1 VYPRACOVAL A KRESLIL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ;,„L-„ŠI- ING- VLASTIMIL WMAZAL k?,PROJEKTOVA ČINNOST VE VÝSTAVBÉ._ ING.XXXXXXXXX XXXXXXX ING.MARTA HALAMKOVA „ČD: XXXXXXXX mob.: XXX m 999 d " MÍSTO LIBINA KRAJ : OLOMOUCKÝ FORMAT 2A4 „," STAVEBNiK : Obec LIBINA.Libina 523,733 05 Libina DATUM 1112021 IP 12 Vyh rozene porkowště AKCE ÚČEL SKUTEČNÉ PROVEDENÍ + symbol č.225 "Osoba na írwolidním vozíku" : ' " “ KOMUNITN! DUM SENlORU č.2AKAZKY 2011104 LIBINA OBSAH : 80-02 ZPEVNÉNÉ PLOCHY MÉŘITKO ČÍSLO VÝKRESU SITUACE DOPRAVNIHO ZNAQENI 12150 C.1.2.7
g3540254
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 124826/2021
<br> Naše sp.zn.: 121105/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D0JQG*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.11.2021 žádost od
<br>
<br> Obec Libina,IČO: 00302899 Libina 523,788 05 Libina
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci (č.36c) a na
<br> veřejně přístupné účelové komunikaci u č.34 v Libině,z důvodu doplnění dopravního značení –
<br> akce: „KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ LIBINA“ v termínu do účinnosti stanovení dopravního značení
<br> místní úpravou ve stejném rozsahu <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.11.2021 č.j.KRPM-135099-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> op...

Načteno

edesky.cz/d/5013795

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz