« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
si_TUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ M 1:150
<br> 2879/7
<br> G_ 99/2 „
<br> Betonové obrubníky 15/25/100
<br> minim! &;
<br> _ / “ Í /;
<br> Z Hg — " měrový sloup " // _- fámy kulatý A / * ;Lř—Iř-J! „) ffi/ff \\ snížené obrubníky P4 — "Dej přednost v jízdě" IP 1m — "Parkoviště" (l + E13 s textem "VYHRAZENO PRO VOZIDLA DOPRAVNÍ 9 9 / 4 DOMU č.p.34 —SOClÁLNÍ BYDLENÍ LIBINA vyznačení na dlažbě.<.> U'- vyznačení v dlažbě V1 Of "V razené arkovíště ro vozidlo,<,> V10c "Šikmá stání" přeprOVďFÍcí osoblb těžce ppgtíženpu nebo Betonove obrubníky 15/25/100 Vodorovné dopravní zančení OSObU těžce POWOOVĚ POSÍ'ŽGHOU \Ž 2 Hg "Směr: ýsloupek" ( / červený kulatý \ ; snížené obrubníkylg'g LEGENDA s "' |:! 30-02 ZPEVNĚNÉ PLOCNMLALMKovA DLAŽBA) OBJEKT BYDLEN! - SFÁVAdlq,Í$ÍÁÉÉÍĚ; ? FÉ\ % OBJEKT BYDLENI _ PŘISTAÝBYÝ'Í ' 733; BEÍOWOVŠ beme'W 15/25/100 :! HRANICE OBJEKÍÚ A PARCÉLÍDLE KATASTRÁLNÍ MAPY ; XV--*:; _.'[JÉ Z/ 22 / Q \\ :i i.<.> l.;- V'; ; - "V : /IV 9 2 / W „s VYPRACOVAL A KRESLIL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT—' Eli—253511 |NG- VLASTIMIL WMAZAL *' \;) j.FROJEKTOVA ČINNOST VE WSTAVBE _ ING.XXXXXXXXX XXXXXXX ING.MARTA HALÁMKOVA |CO: XXXXXXXX mm: XXX „o XXX d MÍSTO : LIBINA KRAJ : OLOMOUCKÝ FORMAT 2A4 IP 12 "V yh,k STAVEBNIK: Obec LIBINA,Libina 523.TBB 05 Libina DATUM 1112021 rozene par ows e _,C ÉPROVEDENI + s bol 6.225 "Osoba na invoiídním vozíku" AKCE“ ' " “ UČEL 5m N ym KOMUNÍTNI DUM SENIORU Č.ZAKAZKY 2017/04 LlBlNA OBSAH : 50-02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY,' MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENI 1:150 C.1.2.7
g3540254
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 124877/2021
<br> Naše sp.zn.: 121105/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D0MO5*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 2.11.2021 od žadatele
<br>
<br> Obec Libina,IČO: 00302899 Libina 523,788 05 Libina
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 9.11.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-135099-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace (č.36c) a veřejně přístupná účelová
<br> komunikace u č.34 v Libině – viz situace;
<br>
<br> způsob vyznačení: dle odsouhlasené situace která je přílohou tohoto návrhu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz