« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
GD L'OE— ŠleĚ
<br> 08—09 —
<br> OW ©
<br> 09 eso GA
<br> 353 H
<br> 350
<br> STANOVENO
<br> 11%.P man/p <,>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
<br> JDÉOR DOPRAV“
<br> 2)
<br> © "OW prostor 20 rn a 2 U
<br> V5
<br> cca15
<br> 50-80
<br> 80—100
<br> Schéma BIG
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.Řízení provozu světelným signalizačním zařízením <.>
<br> výstražné světlo typu 1
<br> nebo značka umístěna na fluorescenčn ím žlutozeleném podkladu,v protisměru shodně
<br> příčná čára souvislá z oranžové fólie,dopravních knoflíků nebo barvy doporučena
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla
<br> typu 1
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovaoímí deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> příčná čára souvislá z oranžová fólie,značkovacích knoflíků nebo barvydoporučena
<br> )Xmůže být ve výjimečných
<br> případech menší (víz kap.6.1.2)
<br> 2)užítí dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 3/16 až 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 68
<br> TP 66 l 2015
g3538880
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 123627/2021
<br> Naše sp.zn.: 118238/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 9.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CYTRK*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 25.10.2021 žádost od
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Nový Malín 766,788 03 Nový Malín
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/44631 u č.766 v Novém
<br> Malíně,z důvodu realizace vodovodní přípojky v termínu do 31.5.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 2.11.2021 č.j.KRPM-129291-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
přechodnou úpr...

Načteno

edesky.cz/d/5013479

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz