« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovisko MÚP Šumperk sig
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> PCR14ETRPO53832710
<br>
<br> územní odbor Šumperk
dopravní inspektorát
787 90 Š u m p e r k
<br>
<br>
<br>
<br> Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
<br>
Tel.: +420 974 779 258
Fax: +420 974 779 929
Email: su.di.ding@pcr.cz
<br> Č.j.KRPM-95036-1/ČJ-2021-140906
Šumperk 11.srpna 2021
<br>
Počet listů: 1
<br>
Městský úřad Šumperk
Odbor dopravy
Jesenická 31
787 01 ŠUMPERK
<br> Vaše Č.J: MUSP 90244/2021
<br>
STANOVISKO
<br> K MÍSTNÍ ÚPRAVĚ PROVOZU
<br> Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,jakožto dotčený orgán
dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,obdržel žádost o stanovisko k akci:
<br> „MÚP – MK v Raškově,k.ú.Bohdíkov (doplnění DZ po rekonstrukci MK) - SART“
<br> DZ – viz situace <.>
<br>
<br> Prostudováním předložené dokumentace ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na
pozemních komunikacích
<br> souhlasí
<br> se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na území okresu Šumperk,uvedených v předložené
žádosti a dopravnímu značení navrženém v přiložené odsouhlasené grafické příloze,neboť odpovídá obecným
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Z důvodu nadbytečnosti,nedoporučujeme umístění navrhovaného svislého dopravního značení P2 po pravé
straně hlavní pozemní komunikaci ve směru přijíždějícího vozidla z pravé strany předmětné křižovatky <.>
<br>
<br> Vyřizuje: por.Bc.XXXXXX XXXXXXX
npor.Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> vedoucí oddělení DI
schváleno elektronicky
<br>
<br> 2021-08-11T06:28:22+0000
por.Bc.XXXXXX XXXXXXX
Za správnost vyhotovení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified
situace DZ (stanoveno)
u/qqq
<br> „J.<.>."JEM ?lsue - _,a; 19;
<br> 5/99;
<br> ÉŠČÉPÝ"ÉĚHÍŠ wmomws
<br> HHEMWHS avan mmsaw mawa * LW “ OV W VXQVNZ
<br> :kAVHdOG HOBÚ:
<br> LIN-"3102
<br> v !uepaaodsn dál |,|ap|zon emdnxs
<br> „.m umo <.>
<br> +
<br> DDUĚZPDÉUI
<br> anal/\ lsoupegd lap '.fms v?era canaspo
<br> W U'G OA 'l-USE SX 'LUS'S CIA'UJCW |ÍIX
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 114066/2021
<br> Naše sp.zn.: 88848/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 13.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CMN7U*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> SART-stavby a rekonstrukce a.s <.>,IČO: 25898671,Uničovská 2944/1b,787 01 Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 4.8.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 11.8.2021 pod č.j.KRPM-95036-
<br> 1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> místo úpravy: křižovatka místních komunikací ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz