« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

II č usn 3356 prodej části p č 108 2, 108 32 v k ú Dolní Temenice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODEJE
<br> Rada města ze dne 23.09.2021
<br> Číslo usnesení: 3356 /21
<br>
<br> Předmět část pozemku parcela číslo 108/2 o výměře cca 170 m2 a části pozemku parcela číslo
<br> 108/32 o výměře cca 30 m2 (dále předmět prodeje) v katastrálním území Dolní Temenice,za
<br> podmínek:
<br>
<br> ▪ účel prodeje: komplexní výstavba osmi garáží nebo více garáží,které bude možné dle
projektové dokumentace umístit na předmětu zveřejněného záměru;
<br> ▪ kupní cena: min.1.725,-Kč/m2 + DPH;
▪ do doby vydání stavebního povolení na výstavbu garáží bude uzavřena smlouva budoucí
<br> kupní s převodem vlastnického práva po vybudování příjezdové komunikace ke garážím
<br> včetně dokončení stávajících přeložek sítí (dešťová kanalizace a veřejné osvětlení);
<br> ▪ na výstavbu komunikace,včetně přeložek stávajících sítí,bude s budoucím kupujícím
uzavřena smlouva s právem provést stavbu za podmínek schválených radou města;
<br> ▪ do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy budoucí kupní uhradí budoucí kupující 1.splátku ve
výši 50% kupní ceny,doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu
<br> vlastní kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
<br> nemovitosti;
<br> ▪ v případě neuhrazení 1.splátky kupní ceny ve stanoveném termínu si sjednává budoucí
prodávající od smlouvy budoucí kupní odstoupit v plném rozsahu;
<br> ▪ příjezdová komunikace bude vybudována výhradně na náklady budoucího kupujícího a po
vybudování a splnění podmínek daných smlouvou s právem provést stavbu,bude
<br> komunikace a sítě převzaty do majetku města;
<br> ▪ stavební povolení na výstavbu garáží a komunikace bude budoucím kupujícím předloženo
nejpozději do 31.03.2023,v případě nesplnění této podmínky si vyhrazuje vlastník
<br> pozemku od smlouvy budoucí kupní odstoupit v plném rozsahu,bez nároku na
<br> kompenzaci nákladů spojených s projektovou dokumentací potřebnou pro vydání povolení
<br> k výstavbě garáží;
<br> ▪ kupující uhradí náklady spoj...

Načteno

edesky.cz/d/4971484

Meta

Prodej   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz