« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
muuo wuunzL STAV BT
<br> hMHG VOHDEL STAVBY
<br> / __——-.<.> ().DOPLQ—VLJ/ &&:er Gung: wee-b Favea-zu Po PŽEAct-tdzr DoHLUVb & EWH/29 —
<br> STANOVENO hos? www/2,02!
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.-u.<.>.<.>.<.> u-„un
<br> ZNAČKA 44-10.' 2/
<br> „.<.>.-.<.> “.<.>.nnu- <.>
<br> DATUM
<br> o.<.> -u.<.>.<.> <.>
<br>.<.>."-u.<.>.<.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> 381 Kamer RudolF Kouerovó Radovan
<br> 2x AYK 4x70-nový *30m)
<br> S ' 00/NKE2P - nová HU
<br> 186
<br> 184/8
<br> SJM Ro t teribor noví
<br> LEGENDA ELEKTRO: srAvmícl KABELOVÉ VEDENí NN PROJEKTOVANE zEMNl KABELOVÉ VEDENÍ NN
<br> PROJEKTOVANA PRIPOJKOVÁ SKRIN FRCUEKTOVANÁ ROZPOJGVACI SKŘÍN
<br> LEGENDA OSTATNÍ:
<br> smvmrcl AanLTovA KOMUNIKACE Š STÁVAJICI UPLOCENI __
<br> Proud.soustova NN: EMCO/230% 50Hz.TNfC Ochrana před nebezpečným dotykem NN: automatickým odpojením od zdroje
<br> Friedl M rek
<br> ©.spojka suz L—AYKY 4x7 „ed.MGM
<br> 7
<br> SS Žíži
<br> 311
<br> Ruční popirno Velké losiny os <.>
<br> Napojení v původní SSZOO 'ektu č.7“
<br> 187
<br> LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:
<br> STÁVMÍCÍ VODOVDD STÁVNICÍ ZEMNI KABEL CERN
<br> STÁVMICI PLYNOVOD
<br> STÁVMÍCÍ KANALIZACE
<br> STÁVAJICI KABELOVÉ VEDENI V0
<br> Pozn; Smyčka bude v ceié délce uložena v hl.1.2 rn <.>
<br> Proud.soustavc VN: 3x22kv.50Hz,iT Imm.ČEZ Distribuce a.s.Čísmakám: E2020/0086 ELTRAB Group,a.s.Zpracovat XXXXXXX XXXXXXXX Stupeň po; DSP Lublaňska_XXXX/X Od mmm._ Praha X - Vinohrady “ ' ' Ing.XXXXXX XXXXXXX Datum“ X/XXXX XXX XX Název stavby: Katastrální území:.Velké Losiny
<br> Velké Losiny - U papírny,č.pa.184/2 NNk Č's'owkíťffi2_8mg4g4_1 Název výkresu: Měriíko: Forma'í:
<br> Situační plán 1250 A4
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 112497/2021
<br> Naše sp.zn.: 102023/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CKN5U*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 13.9.2021 žádost od
<br>
<br> Eltrab Group s.r.o <.>,IČO: 050 60 761,Lublaňská 1002/9,Vinohrady,120 00 Praha 2,kterou
<br> zastupuje Mgr.XXXXXXX XXXXX,nar.X.XX.XXXX,Jana Trčky 1089,739 11 Frýdlant nad Ostravicí
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.U papírny ve
<br> Velkých Losinách,z důvodu pokládky kabelu NN – akce: „Velké Losiny – U papírny,č.pa.184/2
<br> NNk“ v termínu od 10.11.2021 – do 19.11.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 29.9.2021 č.j.KRPM-114555-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemníc...

Načteno

edesky.cz/d/4968656

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz