« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Schéma
<br> Frézování
<br> Tím—_ě KZV tu om % 51V :: mna
<br> WIDE! 91V
<br> zač
<br> „; '
<br> mmm &
<br> blunt—é
<br> KZV
<br> n- na! % EiV
<br> u: u! mmm ULV
<br> Zdl ; *
<br> STANOVENO
<br> fuq? áazaqůw24
<br>.<.>.<.>.<.> „n.<.> -u.<.>.<.>.<.> nuu.<.> <.>
<br> ZNAČKA
<br> M.10 - 051021
<br> -u.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.n.<.> u-.<.> n-n-
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> ŠUMPERK
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> ODPIS
<br> Pnkládka
<br> want % ázv
<br> WWI cm SPG
<br> W W “LV
<br> *
<br> MHWE &
<br> ? 520W
<br> max.209 m
<br> gaz-nvm _
<br> *
<br> ' ATB <.>
<br> ' Balm EDI“
<br> A15 ADU NI) Ill
<br> A23- mn <.>
<br> umu: % m
<br> Wml
<br> 49V.91V
<br> ulus— 10515138 “LV
<br> DWH?-
<br> mamča
<br> "mm
<br> Situace
<br> xZ4tVS-1 ME !:
<br> %
<br> AVB 520mm 5Il Ill 1.15 Mb.mu lu
<br> +323 mnm
<br> * Lagandat PWVOZ bude v pracovni duhu řízen pranmmiky Stavby <.>
<br> IIICIUL
<br> Oúfrézovaná vnzrwka uzavřený úsek Nailňk barvou na hranu udrrézuvané vozovky
<br> IID *
<br> MMII num.<.>
<br> Ing.Jiřl alum-1 27.9.2021
<br> SEKNE
<br> po pracuvnl dubů bude DZ staženo ke kraji mamky <.>
<br> NM nic!: GLK Velkoplošné vysprávky.- oblast sever
<br> umu napln.:.dupravni značení
<br> BENNE.?lml.<.> : rn."I'll“ W.2 W Willow DI : 613236371" "Hlas: 525 M1 BET
<br> F.<.> -nar.&.výb-lu :.n <.>,-w <.>
<br> časem mann 51 In: Knuly nan Duma:
<br> 3m 4
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 112295/2021
<br> Naše sp.zn.: 107877/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CKF2T*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 29.9.2021 žádost od
<br>
<br> STRABAG a.s.IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích přilehlých
<br> k silnici I/44 v Koutech nad Desnou,z důvodu opravy povrchu silnice I/44 – akce: „OLK
<br> Velkoplošné výspravy – oblast Sever“ v termínu od 19.10.2021 – do 24.10.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 4.10.2021 č.j.KRPM-118110-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na poze...

Načteno

edesky.cz/d/4966726

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz