« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R Šumperk, město, SO 2 1 Vodovod SO 4 1 Splašková kanalizace
1|12
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 111151/2021
<br> Naše sp.zn.: 52704/2021 ŽPR/ALTU
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
<br> Datum: 7.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CJ04T*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výrok
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
<br> odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako speciální stavební
<br> úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),účastníkovi řízení (§ 27
<br> odst.1 správního řádu),kterým je:
<br> Město Šumperk nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk,IČ0: 00303461
<br>
<br> kterého zastupuje Městský úřad Šumperk,Odbor strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic - vedoucí odboru Ing.XXXXX XXXX,Jesenická XX,XXX XX Šumperk
<br> (dále jen „stavebník“)
<br> I.vydává
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
<br>
<br> stavební povolení
<br> na stavbu objektů: „SO.2.1 Vodovod “ a SO.4.1 Splašková kanalizace“
<br>
<br> navržených v rámci akce: „Inženýrské sítě a komunikace z ulice Ame...

Načteno

edesky.cz/d/4962808

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz