« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Schéma
<br> (??/$ SLV
<br> 595ml
<br> LU og 'xeLu
<br> * z ! 3!Z4+VS-1
<br> A15 A612
<br> STANOVENO kw f:.<.>.ffimmao z/ "' ZNAČKA 5" 10,202! DATUM MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> DPIS
<br> Odfrézovaná vozovka š.1m Výstavba chodníku
<br> OW GLV &
<br> 3m mmm
<br> (ISV % SLV
<br> 3m
<br> min <.>
<br> GSS/i|
<br> Z2+C4b+VS-1
<br> UJ DOL 'XBLU
<br> Odfrézovaná vozovka š.1m Výstavba chodnlku
<br> l'SA—i-vaE
<br> $
<br> A15 ASD
<br> Odfrázovaná vozovka š.1m Výstavba chodníku
<br> QQV Š LV
<br> L
<br> MK
<br> Poznámka:
<br> Během výstavby bude probíhat několik pracovních míst (částečná uzavírka) současně <.>
<br> Vypraowal: Ing.XXXX XXXXX
<br> Datum:
<br> XX.X.XXXX
<br> SEKNE
<br> Název akce: SEKNE.5 al.s r.o.Hamelšslslčá 12,722300 O[olmouc Chodníky & Olšany a Kláštěrec „5335 337257
<br> stavba II
<br> Název objektu: Přechodné dopravní značení
<br> Formal: C.výkrmu: C.soupravy:
<br> 2xA4 1
<br> Příloha: “částečná uzavírka sil.II!369
<br> (44-40.—- 451 42.202,0
<br> Schéma
<br> QQVŠ QQV % 9 W Odfrézovaná vozovka š.1m 9 W Výstavba chodníku
<br> Odfrézovaná vozovka š.1m Výstavba chodníku
<br> BGE/||
<br> 3m a
<br> in.% É % %
<br> 22+C4b+vS-1 ff *"
<br> Q9V GLV
<br> 1m mm]:-F&n
<br> E m 09 Kam a: saam N'“ M [LF—l
<br> E 3xZ4+VS-1
<br> A15 A15 AGb A613
<br> Ul-V GLV
<br> ' Qoůbravlc “" 'l \
<br>.Částečná uzavírka
<br> ffi-r schéma
<br> Odfrézovaná vozovka š.1m Výstavba chodníku
<br> STANOVENG.<.> ííšžťříťí.<.>.ťčí04f€í?43/
<br> ZNAČKA „nJ—_.- (O \ W
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -.<.> x.<.> <.>
<br>.nl-)ATUM 3'"
<br> min <.>
<br> 235
<br> :.<.>.<.> <.>
<br> Lu gm 'xeLu
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ODPIS
<br> ! 3XZ4+VS-1 Poznámka: Vypracoval: Datum: Během výstavby bude probíhat několik ||.| _ XXXX XXXXX XX g XXXX pracovních míst (částečná uzavírka) současně.Má 9 _ ' ' 5 E K N E zev akce,SEKNE_ spol.S IZO.SSZ Hamarslča 12.223? GCI Olomouc Chodníky a Olšany a Kláštěrec te'ÍŠfgxÉMŠŠŽŽYŠŠT:
<br> stavba ||
<br> A15 Nazev obiekrur Přechodné dopravní ...
oop
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 110386/2021
<br> Naše sp.zn.: 103550/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 5.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CI1H6*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 15.9.2021 žádost od
<br>
<br> STRABAG a.s.IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/369 (v úseku mezi
<br> křižovatkou se silnicí I/11 po č.85) a na přilehlých místních komunikacích v Olšanech,z důvodu
<br> výstavby chodníků – akce: „Chodníky Olšany a Klášterec stavba II“ v termínu od 11.10.2021 – do
<br> 30.6.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 29.9.2021 č.j.KRPM-11306-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a ...

Načteno

edesky.cz/d/4959612

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz