« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Společné povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021 59751 Rozhodnutí společné povolení
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 109605/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 59751/2021 VYS/SIPA
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX02CH487*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 328
<br> silvie.pavelkova@sumperk.cz
<br>
<br> 04.10.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále
<br> jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
<br> povolení,kterou dne 21.05.2021 podal
<br> Společenství vlastníků pro dům č.p.450,451 Šumperk,Lidická 7a,7b,XXXXXX XXXXXXXXX -
<br> předseda výboru; Petr Schnitek - člen výboru,IČO 28561309,Lidická 451/7b,787 01
<br> Šumperk 1 <,>
<br> kterého zastupuje XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Martinice 239,769 01 Holešov
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Zastřešení bytového domu Šumperk,Lidická č.p.450/7a,č.p.451/7b
<br> Šumperk č.p.450,Lidická 7A
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.4110 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
<br> Šumperk <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Nové zastřešení bytového panelového domu Lidická 450/7a,450/7b v Šumperku,p.č <.>
st.4110 v k.ú.Šumperk <.>
<br>
<br> Stávající stav
<br> - objekt má čtyři nadzemní podlaží,půdorysné rozměry 11,8 x 29,71m.V souča...

Načteno

edesky.cz/d/4959611

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz