« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
-——-—.<.>._.<.> ________
<br> KM DOHNAULLIHMFJMY IWNAKUHMY MDSTNAULUHMEN" MDMIMIILIJNMEIW UZAVŘE UZAVŘEN LIZAWEN GIMME!!
<br> STAN ÚVENU “Uř.Í.<.>.<.> 49ff.-í.99.(.?<ol4
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> P DPIS
<br> znoanEnm PROJEKTANT ms.am mam * ZHDTDV'TEL ár PENGAN a.s.WPRACDVAL ING.XXXXXXXX XXXXXXXX Mf Uničovská XXXX/X B KDNTRDLDVAL ms.XXXXXX XXXXX XXX.X XXX XX Šumperk VIKÝŘOVICE STAVEBNÍ nm šumperk MĚŘITKO INVESTDR: Obec Vikýřuvice,Pelravskň IES.TBB 13 Vikýřovice DATUM ŘIJEN 2019 A 1 A4 "““ ““ REKONSTRUKCE MOSTU UL.U HÁJENKY,?““"Í Ř STUPEN oss-.DPS VIKÝ OVICE ZAKAZK.Cism 20002 NÁZEV masu c.WKRESU *,<.> _\.PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ D_1,1_g
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 101100/2021
<br> Naše sp.zn.: 95825/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 8.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C5QMB*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 25.8.2021 žádost od
<br>
<br> JR STaKR s.r.o <.>,IČO: 28596854,U Stadionu 1999/9a,792 01 Bruntál,kterou zastupuje
<br> Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/44363 ul.Petrovská <,>
<br> III/44637 ul.Sokolská a ul.Výzkumníků a na místních komunikacích ul.U Hájenky,ul.Příčná,ul <.>
<br> Pod Trámky,ul.Polní,ul.Jižní,ul.Na Výsluní a ul.Vodní v k.ú.Vikýřovice a k.ú.Rapotín,z důvodu
<br> uzavírky ul.U Hájenky – akce: „Rekonstrukce mostu ul.U Hájenky,Vikýřovice“ v termínu do
<br> 15.10.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 8.9.2021 č.j.KRPM-104640-1/ČJ-2021-140906 <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4892941

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz