« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
“+a—v
<br> STANOVENO
<br> ZNAČKA LQ.„2,024
<br>.<.> „.<.> -u.<.>.<.>.<.> „nu-u.<.>.<.>.-o.<.>.<.> <.>
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK 53133012 DOPRAV Y
<br> WDP! ?
<br> LEGENDA:
<br> nově NAVRŽENA MISTNI ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNACENI
<br> mna NÁJEMCE
<br> STAVAJIcí MÍSTNÍ ÚPRAVA DOPRAVNĚHO ZNAČENÍ
<br> ZRUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA:
<br> — Umístění dopravního značení dle TP (5.65 (Zásady pro dapravní značen! na po7emnich komunikacích)
<br> nonumns- NOVĚ NAVRŽENÁ DODATKOVÁ TABULKA | 5 POVOLENIM
<br> PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> &
<br> (Ú
<br> MR.ť
<br> ŠUMPERK
<br> ID “"““r'ul <.>
<br> li.?
<br> :;
<br> “mi?
<br> zár-'-
<br> DALSMD s.r.o.Vyprucnucr
<br> VRAHOVLCKÁ 4251/13 396 C1 PROŠTĚJOV.TELEFON.121) 120 3241,\NFE)©DALJIKO.C2\ WWW.BALSMDLZ „„ jandpm'ědný prnjeftonl:
<br> XXXX XXXXXX - W Pair BEDNAR — ML <.>
<br> Podpis n Podpis
<br> chhmckú konlwl _,Vedouci rojckla tvA
<br> RG_d_e_k_ B_ED __R [ Radek BED R Z _ pošpzs: ' podpis—; " Místo: ŠUMPERK
<br> Udoucí sifEdmka
<br> XXXXX XXXXXX
<br> mall m XXX XXX
<br> / Uv
<br> Zhotovwieš:
<br> DALSIKO
<br> DA! S\KO am,VRAHOWCKÁ 15„ 196 01 PROSTĚJOV
<br> Formát: A3
<br> Akce: „ SUMPERK
<br> Doium:
<br> 293_2021 Číslo přímhy:
<br> - HLAVNI TŘÍDA - 43305 - mz
<br> Obsah:
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
<br> 11)
<br> & „um.-“
<br> -_'hOCtmk
<br> délka rozhledu dle ČSN 736110 - projektování místních komunikací
<br> samostatný sjezd,50kmlh : DZ 35 m
<br> samostatný sjezd,30km/h = DZ 20 gNÉK p,jb „acnýfprn 73?-
<br> ggg
<br> mESTsKýgúij g “ \ „Rial-"F3
<br> ZODP.PROJEKTANT VED.PROJEKTU VYPRACOVAL KATASTR.ÚZEMÍ OEJEDNATEL
<br> ING.ZDENĚK \nTASEK Ašaéxv “Čadca
<br> ING.ZDENĚKVITÁSEK _ ŠUMPERK * 2.-,' $ * tel:?TB 780 535
<br> T Vladimir Mauk,Lesnice 10239351 Lesnice AQQ/
<br> IČ: 03938760
<br> „,Ing.XXXXXX XXXXXXX me.znsusx VITÁSEK [ _á “š,PROJEKTovA A :NZENÝRSKA ČINNOST "% ' U tenisu 252511
<br> 751701 ŠUMPERK email: zdenek.vítasek©emaii.cz
<br> : [ Í '.| *) Ia“ — NÁZEV PROJEKTU: ___L-jl/ STUPEN PD
<br> DDP
<br> DATUM
<br> 0512021
<...
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 99518/2021
<br> Naše sp.zn.: 46085/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 6.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C3KLC*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Lesnice 102,789 01 Zábřeh
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 4.6.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 7.7.2021 pod č.j.KRPM-74752-1/ČJ-
<br> 2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> místo úpravy: veřejně přístupná účelová komunikace při ul.Revoluční
<br> (n...

Načteno

edesky.cz/d/4892932

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz