« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Tento dokument ia součastí svsíému TP oníine.Bv! vvtvořen v elektronické podobě íako jediní! autentický dokument <.>
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s maiým dopravním zatížením <.>
<br> og eos _
<br> příčná uzávěra jedno-strannými
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1-2m příčně 0,6 - 1 m
<br> IIA
<br> Hm
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
<br> Š _ odstup max.10 m 3— 5 „ “$ '$.Š „ s % mu LD '.s".<.> E příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami.odstup podélně 1 - 2 m (* příčně 0,6 - 1 rn * výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce STANOVENO (' MMF/112024 % o ZNAČKA „ 30:2.<.> ??“DM.<.>.<.>.<.>.<.>.užití dopravních značek a 3 ATI JM dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích _ <.>,„,Am pruhů,chodníků a/nebo MES“SKY URAD stezek pro cyklisty podle š JMPERK cca 50 schémaíB/íóažB/2O ='.»DBOR DOPRAVY “mnm,?
<br> % vzdálenosti v metrech
<br> í/
<br> 62 TP 68 i 2015
<br> https://mapy.cz/zak1adni?x=16.984671 1&y=49.963 6400&z=19
<br> ! bz '.55x 329 + Eg +543 (“"—*““ 03 “50) ! f ' ] 30336 035916110 (tiskla 331.53 ZQHQ'JČU'W WQQ' STANOVENO WWW/wu ZNAČKA """
<br> DATUM MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> 1 21 i3.7.2021 13:45
OOP
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 85451/2021
<br> Naše sp.zn.: 81068/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 27.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BKD0Y*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 14.7.2021 žádost od
<br>
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul <.>
<br> Rooseveltova (v úseku mezi křižovatkou s ul.Jeremenkova a č.35) v Šumperku,z důvodu
<br> rekonstrukce chodníku v termínu do 31.8.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 19.7.2021 č.j.KRPM-84278-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na ...

Načteno

edesky.cz/d/4792662

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz