« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
51 "1369 ul.Hlaana MKE! l-lanušovicích.__
<br> a %:f <.>
<br> úsek částečné uzawrk
<br> ' I ' “J“-?: 9)
<br> a i i 'i
<br> ?.š
<br> uuvsw cln—svi
<br> 49V nv
<br> nav GL! “ LV cIBV'
<br> %
<br> M$ Eh
<br> (MM-SVI HQV 5 W
<br> Ms nen Em
<br> UZAVREN
<br> E13-CHOQNIK
<br> 22
<br> Ě CHODNÍK Ě
<br> Rt
<br> nagnvzn mnam-cia
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: X.X.XXXX
<br> Částečná uzavírka
<br> sil.||i369 ul.Hlavní & MK v obci
<br> HEDUŠGVÍCÍCh.Adresa pmvommy; Pavulkova : Olomouc 772 M
<br> Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude pň nedostatečných rozhledových podminkách ( např.umístění
<br> vozidel stavby v prostoru pracovního mista na komunikaci,umístění staveništniho materiálu a techniky atd.<.>.),při tvorbě
<br> kolon a při snižené viditetnosti (mlha,sněžení,husty déšť apod.),provoz řízen aplikaci ručního řízeni provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za podmínek,dle ust.5 79 zák.3612000 Sb <.>,která bude vybavena a označena dle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>
<br> Uplná uzavírka MK ul.Sportovní v H nušovicích <.>
<br> úplná navírka MK ul.Sportovní v Hanušnvících
<br> MĚS' š ODBC
<br> -._
<br> 1 NOĚ ENO
<br>.šiáířšífšqafí
<br> “SKV ÚŘAD JMP RK R D PRAVY |
<br> PO IS
<br> 1)
<br> 22
<br> 22 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22 22
<br> Schéma BI17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> červená výstražná světla typu 3,podélný odstup do 50m
<br> příčné uzávěy dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře
<br> hodnota A XXX.X,X m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky
<br> T) označení pracovního místa na vozovce podle schémat 5/1,5/2,3/4 až 8/6,5/8,5/9,3/12 až B/14.3
<br> TP 66/21015
<br> Hamuíouiog
<br> f ! Li,'-' ' _ = :.L Ši - F L „ t
<br> „ “není “'“—!“ voýovgau'ltfnn ] * ' „ '
<br> ',LT ilo-n' -
<br> _u nan...
OOP
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 85518/2021
<br> Naše sp.zn.: 80976/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 27.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BKG23*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 14.7.2021 žádost od
<br>
<br> VK - AQUA OLOMOUC,spol.s r.o <.>,IČO: 25371878,Dolní 81/20,783 13 Štěpánov,kterou
<br> zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/369 (v úseku mezi
<br> křižovatkami ul.Sportovní a ul.Osvobození),na místních komunikacích ul.Sportovní a ul <.>
<br> Osvobození a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Nádražní v Hanušovicích,z důvodu
<br> rekonstrukce vodovodu – akce: „Stavební úprava vodovodu ul.Hlavní,Hanušovice; propoje
<br> vodovodu ul.Hlavní,Hanušovice“ v termínu do 31.10.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 19.7.2021 č.j....

Načteno

edesky.cz/d/4792661

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz