« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
HANUŠOWCE SILNICE "1369
<br> -._.<.> __
<br> nz LOT—ds
<br> ___
<br> PBU've W:.f'
<br> van-3:25;-
<br> _ \.<.> nzv'
<br> OLŠANY SILNICE |u369
<br> LEGENDA:
<br> Vi: STÁVAJICI SVISLÉ DUPRAVNF ZNACENI
<br> | zum nou/E SLOUPKY
<br> —— NCVÍ VODOŘOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAĚÉNI 01.2 01.1 / *— _ /
<br> ZMENA WKRESU
<br> sqummwcovif SYSIEM wšocow SVS-TE M -
<br> DROVEJL
<br> „JYSK aw <.>
<br> vinoucl PRDJEKTMT,HW
<br> w:; ROMAN ROTAS &&
<br> zbaPovEDuv anemml
<br> mmmm %„
<br> mc mona Rumer: peánu
<br> WPRHCUUM.mnam muzem Lesina" CMR nopnnvopnmem KRAJAIčU.cnú ocouuucmnu aoumuuv RUDANNJ „gumu omnvn Datumu“ IWE510R 550595.NÁZEVMCE mmm cm: "1369 HANUŠOVICE - KŘIŽOVATKA II11 „,ka “„ NÁZEV GEUEKTU VEN-HG !:IDOU swpa'a TP Zilla G\SLD imma mw wmssu- :,SDUPRAW :.WKRESU S1TUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 01.1
<br> HANUŠOVICE SILNICE III369
<br> 355
<br>.Je; “wav—D“
<br> LEGENDA: „„ :> \
<br> OLŠANY
<br> <p SILNICE III:-Ise ' 35.5
<br> XXXX N ŠLUUPKY O | uv:.<.> D.<.> <.>
<br> 1m
<br> suvmcl SVISL: DOPMWI zmtw
<br> ?
<br> si? a:
<br> chf mnokuvxt oopmwn zmenu
<br> C 7: ;
<br> _m ?“ co 'a -1> I
<br> &
<br> Vimi—gw
<br> mnam-v mm.115K gsm-úsvntu: „.'VEWJoclexu-w-uw „a memu: mtmr míbďm IIG EU“-WEBTIS mmm-u m ullásauluR ití—Au mmm „„ 7m IYGVRSM tak home]-nonn- nm nm 0m: umana mm Fu.-n:.mn mmm nim.“ nazvala mam mi „.„tmm www nm.mag museums? knlzovnm Im,WY „.MALE-.omgmu www: „n amu „= SILNICE IIBGB - KM 39.700 - 40.800 zn.:“sm mw Mia: WEBU t.SNPMW : \NKHESU SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENÍ 01.2 ]
<br> :>
<br> OLŠANY SILNICE III'369
<br> Vl :D \25:
<br> V4 (G IIS)
<br> „101251
<br> V&[MZISJ
<br> 5x5 W“
<br> vít-UI“
<br> LEGENDA:
<br> VFU STÁVAJICI SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENI
<br> J
<br> WEEE ZRUŠENÍ SÍÁVAJÍC! SVISLĚ DDPRAVNI ZNAČENÍ
<br> Pa NOVE SVISLE DDPRAVNI ZNAČENI (INVLSTOR 590K g_n.:
<br> I 9% NOVÉ SV'ISLĚ DOPRAVNI ZNAČENI (me:-“.mn OBEC Runa NM)
<br> NOVÉ vonaRoI/NE DDPRAVNI ZNACENI _ DOPRAVNÍ ZNAČENI \: RÁMCI AKCE "PRODEJNA XXXXXX XXXX NAD momvou' * STÁVAJICI VODDROVNE DOPRAVNI ZNAČENÍ NOVÝ CHUDNIK KOLEM u...
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82705/2021
<br> Naše sp.zn.: 64043/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BGJZD*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 1.6.2021 od žadatele
<br> Olomoucký kraj,IČO: 60609460,Jeremenkova 1191/40a,779 00,Olomouc – Hodolany,kterou
<br> zastupuje Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace,IČO: 70960399,Lipenská
<br> 753/120,772 11 Olomouc
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 7.7.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-74699-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: silnice II/369 a přilehlé místní komunikace v k....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz