« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Tento dokument ia součastí svsíému TP oníine.Bv! vvtvořen v elektronické podobě íako jediní! autentický dokument <.>
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s maiým dopravním zatížením <.>
<br> og eos _
<br> příčná uzávěra jedno-strannými
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1-2m příčně 0,6 - 1 m
<br> IIA
<br> Hm
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
<br> Š _ odstup max.10 m 3— 5 „ “$ '$.Š „ s % mu LD '.s".<.> E příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami.odstup podélně 1 - 2 m (* příčně 0,6 - 1 rn * výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce STANOVENO (' MMF/112024 % o ZNAČKA „ 30:2.<.> ??“DM.<.>.<.>.<.>.<.>.užití dopravních značek a 3 ATI JM dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích _ <.>,„,Am pruhů,chodníků a/nebo MES“SKY URAD stezek pro cyklisty podle š JMPERK cca 50 schémaíB/íóažB/2O ='.»DBOR DOPRAVY “mnm,?
<br> % vzdálenosti v metrech
<br> í/
<br> 62 TP 68 i 2015
<br> https://mapy.cz/zak1adni?x=16.984671 1&y=49.963 6400&z=19
<br> ! bz '.55x 329 + Eg +543 (“"—*““ 03 “50) ! f ' ] 30336 035916110 (tiskla 331.53 ZQHQ'JČU'W WQQ' STANOVENO WWW/wu ZNAČKA """
<br> DATUM MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> 1 21 i3.7.2021 13:45
OOP
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 85451/2021
<br> Naše sp.zn.: 81068/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 27.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BKD0Y*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 14.7.2021 žádost od
<br>
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul <.>
<br> Rooseveltova (v úseku mezi křižovatkou s ul.Jeremenkova a č.35) v Šumperku,z důvodu
<br> rekonstrukce chodníku v termínu do 31.8.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 19.7.2021 č.j.KRPM-84278-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na ...

Načteno

edesky.cz/d/4791505

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz