« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (změna stavu odstraněné změněné nové DZ)
Leqenda-pro stanovení místní úpravv provozu:
<br> Komunikace:
<br> stávající: nově zařazované: silnice I.třídy EVL silnice III.třídy JW- místní- II.třída "0 “o místní- III.třída 1—0 10,<,> „,1d 1d mistnl - |V.tr|da
<br> Svislé dopravní značky:
<br> D2 ve vlastnictví obce: jiný vlastník DZ: A22,<.>,<,> E13.<.>,<,>,<.>,<,> E13 stavajlm %$: jiny vlastnlk-stavajlm %$: navrhovana „,-%,; ]my vlastnlk-navrhovana $%st A22 &% odstraněná %? jiný vlastník-odstraněná $$$
<br> dopravní / informační zařízení ve vlastnictví obce.z1 dopravní / informační zařízení jiného vlastníka.21
<br> Vodorovné dopravní značení: stávající jpg; navrhované V1 Of
<br> odstraněné %
<br> Losiny—1/4
<br> Q,?
<br> usum m Mummo
<br> ;; mvunoaí <,>
<br> VNO! Had
<br> v 12:3 (035315115) \! 12d(D.15f1,5H,5)
<br> : 1 t ' 1 : * : * „,*,<,> __.mw“,“.É mmm/5“ \ a - o - : Š 'x „01.535 1 „ » <.>
<br> “03 '
<br> OJVL'ÚIHPH
<br> Ni,<.> FQŽÍ “quad 38%m_"
<br>.|.ŠJ; <.>,% „ g I— \; Maxem-|“ __ L—Pommo : _ <.>,*A.<.> —
<br> 5'
<br> “54,7
<br> Losiny—l/4
<br>.v 12:1 (0.15r.1,511,5) <.>
<br> <.<.>.-.n g <.>,— ? 4— m ! :* _ u'l
<br> V-12d (0,151-13511.5) '
<br> mnu: mou "701530,IIIM'EQDCI '
<br> CJ vnpnsad
<br> Leqenda-pro stanovení místní úpravv provozu:
<br> Komunikace:,_,<,> <.>,„,stavajlcu nove zarazovane: silnice I.třídy % uu3697
<br> silnice III.třídy
<br> místní- II.třída A "“ místní- III.třída ———1c— 1“ místní - IV.třída L A Svislé dopravní značky: DZ ve vlastnictví obce: jiný vlastník DZ: &% &%
<br> StáVaÍÍCÍ % šitá? jiný vlastník-stávající iišéiť navrhovana $$$ jlny vIastmk—navrhovana :,an
<br>,éiš,&% odstraněna gars: jiny vlastnlk-odstraněna iiššéiť
<br> dopravní / informační zařízení ve vlastnictví obce O 21 dopravní / informační zařízení jiného vlastníka © 21
<br> Vodorovné dopravní značení: stávající & navrhované V1 Of
<br> odstraněné %
<br> velikost DZ: zvětšená-1000x1500
<br> typy navrhovaných označení zon:
<br> PŘEDNOST ZPRÁVA
<br> VYZNAČENA
<br> zóNA „A |:!
<br> Baca 529
<br> B4- zákaz vjezdu 829 ná...
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 83168/2021
<br> Naše sp.zn.: 128692/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 20.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BH6JR*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 14.12.2020 od žadatele
<br> Obec Velké Losiny,IČO: 00303551,Rudé armády 321,788 15 Velké Losiny,kterou zastupuje
<br> PROJEKCE s.r.o <.>,IČO: 25905449,Jílová 2769/6,787 01 Šumperk
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 7.7.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-77898-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: silnice II.a III.tříd,místní komunikace a veřejně přístupné
<br> účelové komunikace v k...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz