« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
HANUŠOWCE SILNICE "1369
<br> -._.<.> __
<br> nz LOT—ds
<br> ___
<br> PBU've W:.f'
<br> van-3:25;-
<br> _ \.<.> nzv'
<br> OLŠANY SILNICE |u369
<br> LEGENDA:
<br> Vi: STÁVAJICI SVISLÉ DUPRAVNF ZNACENI
<br> | zum nou/E SLOUPKY
<br> —— NCVÍ VODOŘOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAĚÉNI 01.2 01.1 / *— _ /
<br> ZMENA WKRESU
<br> sqummwcovif SYSIEM wšocow SVS-TE M -
<br> DROVEJL
<br> „JYSK aw <.>
<br> vinoucl PRDJEKTMT,HW
<br> w:; ROMAN ROTAS &&
<br> zbaPovEDuv anemml
<br> mmmm %„
<br> mc mona Rumer: peánu
<br> WPRHCUUM.mnam muzem Lesina" CMR nopnnvopnmem KRAJAIčU.cnú ocouuucmnu aoumuuv RUDANNJ „gumu omnvn Datumu“ IWE510R 550595.NÁZEVMCE mmm cm: "1369 HANUŠOVICE - KŘIŽOVATKA II11 „,ka “„ NÁZEV GEUEKTU VEN-HG !:IDOU swpa'a TP Zilla G\SLD imma mw wmssu- :,SDUPRAW :.WKRESU S1TUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 01.1
<br> HANUŠOVICE SILNICE III369
<br> 355
<br>.Je; “wav—D“
<br> LEGENDA: „„ :> \
<br> OLŠANY
<br> <p SILNICE III:-Ise ' 35.5
<br> XXXX N ŠLUUPKY O | uv:.<.> D.<.> <.>
<br> 1m
<br> suvmcl SVISL: DOPMWI zmtw
<br> ?
<br> si? a:
<br> chf mnokuvxt oopmwn zmenu
<br> C 7: ;
<br> _m ?“ co 'a -1> I
<br> &
<br> Vimi—gw
<br> mnam-v mm.115K gsm-úsvntu: „.'VEWJoclexu-w-uw „a memu: mtmr míbďm IIG EU“-WEBTIS mmm-u m ullásauluR ití—Au mmm „„ 7m IYGVRSM tak home]-nonn- nm nm 0m: umana mm Fu.-n:.mn mmm nim.“ nazvala mam mi „.„tmm www nm.mag museums? knlzovnm Im,WY „.MALE-.omgmu www: „n amu „= SILNICE IIBGB - KM 39.700 - 40.800 zn.:“sm mw Mia: WEBU t.SNPMW : \NKHESU SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENÍ 01.2 ]
<br> :>
<br> OLŠANY SILNICE III'369
<br> Vl :D \25:
<br> V4 (G IIS)
<br> „101251
<br> V&[MZISJ
<br> 5x5 W“
<br> vít-UI“
<br> LEGENDA:
<br> VFU STÁVAJICI SVISLÉ DOPRAVNI ZNAČENI
<br> J
<br> WEEE ZRUŠENÍ SÍÁVAJÍC! SVISLĚ DDPRAVNI ZNAČENÍ
<br> Pa NOVE SVISLE DDPRAVNI ZNAČENI (INVLSTOR 590K g_n.:
<br> I 9% NOVÉ SV'ISLĚ DOPRAVNI ZNAČENI (me:-“.mn OBEC Runa NM)
<br> NOVÉ vonaRoI/NE DDPRAVNI ZNACENI _ DOPRAVNÍ ZNAČENI \: RÁMCI AKCE "PRODEJNA XXXXXX XXXX NAD momvou' * STÁVAJICI VODDROVNE DOPRAVNI ZNAČENÍ NOVÝ CHUDNIK KOLEM u...
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82705/2021
<br> Naše sp.zn.: 64043/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BGJZD*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 1.6.2021 od žadatele
<br> Olomoucký kraj,IČO: 60609460,Jeremenkova 1191/40a,779 00,Olomouc – Hodolany,kterou
<br> zastupuje Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace,IČO: 70960399,Lipenská
<br> 753/120,772 11 Olomouc
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 7.7.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-74699-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: silnice II/369 a přilehlé místní komunikace v k....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz