« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
Dopravní přip01ení p.č.131/1,k.ú.Sum perk Ing.XXXXXX XXXXXXX PROJEKTOVÁ A mžmýnsxá ČINNOST U tenisu XXXX/X
<br> XXX 01 ŠUMPERK
<br> IČ: 03933750
<br> ÚT
<br> ŘEŠENÉ PŘIPOJENÍ
<br> 51 - CELKOVÁ SITUACE STAVBY—ORTOFOTOMAPA PARĚ:
<br> NOVĚ NAVRŽENÁ MÍSTNÍ ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> | NOVÉ NAVRŽENÁ DODATKOVÁ TABULKA
<br> STAVAchi MÍSTNÍ ÚPRAVA OOPRAVNIHO ZNAČENÍ
<br> ZRUŠENÉ DOPRAVNI ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA:
<br> _ A umístěni dopravního značení dle TP (3,65 (Zásady pro dopravní značení na pars-mnich komunikacích)
<br> ; PŘEHLEQOVA MAPA:
<br> 9 “J 10
<br> (
<br> +\!
<br> »:er '“.= G_
<br> „ m \! ÍU
<br> ) cgi;
<br> J ŠUMPERK 3
<br> ! 9 (9
<br> ID
<br> dh 't!
<br> ití
<br> DALSMO s.r.o
<br> VRAHOWCKA 4251/18,796 01 PROSTĚJOV.TELEFON “125 120 BWV \NFOQQDALSMDCL WWW_DA|_SIKG_CZ Vypracťwm' dpmědný pmlnkmnl'
<br> „ „ ]“.<.> cdoucí slrearsm Petr BtDNAR „ ML,XXXX XXXXXX — ML.XXXXX XXXXXX podpis
<br> ?cchmcka kunlml _A Vedoucí prolckm [? MD- „ 120 3.74 DA LS ' Ko XXXXX BED R [ Hodek BED R Lví,paid-O.;-.' podpis: " <.>
<br> MLÉKO 51.0.<.> VRAMDWZKÁ 13 796 O1 PROSTĚJOV
<br> Zhnlovťlel Juupís'
<br> Místo: ŠUMPERK Formát: A5 Akce:
<br> “ Datum: 29.3.2021 ŠUMPERK - HLAVNÍ TRIDA - 433725 - TDZ Číslo MMM;
<br> Obsah: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU 1
<br> LEGFNDA:
<br> of: od:—ML-
<br> \ __ \ „ místní komunikace
<br> „w ; -; ul.Revoluční „» --/
<br> VD &
<br> č- VJŽC <.>
<br> délka rozhledu dle ČSN 736110 — projektování místních komunikací samostatný sjezd,50km/h : DZ 35 m samostatný sjezd,30kmlh : DZ 20
<br>.O' ' ZODP.PROJEKTANT ING.ZDENĚKVETÁSEK /,_ QCA 9006
<br> VED.PROJEKTU ING.ZDENĚK VfTASEK
<br> WPRACOVAL ING.ZDENĚK VlTÁSEK
<br> KATASTR.ÚZEMI ŠUMPERK * Ž- \ " r \.“UTB 780 553
<br> OBJEDNATEL XXXXXXXX XXXXX,Lesnice XXXW Lesnice |Č; XXXXXXXX
<br> ing.XXXXXX XXXXXXX PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
<br> U tenisu XXXXXX XXXXX ŠUMPERK email: zdenek.vitasekůemail.cz
<br> “% ' I '_ ') ' “.NÁZEV PROJEKTU: \Líy STUPEN PD
<br> DDP
<br> DATUM
<br> 05/2021
<br> MĚŘÍTKO
<br> Dopravní připojení p.č....
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82785/2021
<br> Naše sp.zn.: 46085/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BGOLC*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 4.6.2021 od žadatele
<br> XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Lesnice 102,789 01 Zábřeh
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 7.7.2021 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-74752-1/ČJ-2021-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: veřejně přístupná účelová komunikace při ul.Revoluční
<br> (naproti č.5) v Šumperku – viz situace;
<br>
<br> způsob vyznačení: dle odsouhlasených situací,které jsou přílohou tohoto
<br> návrhu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz