« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Branná vyloučení vstupu do lesa
21 82315 Branná vyloučení vstupu do lesa opatření obecné povahy
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: přírody,lesů a zemědělství
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše čj.: MUSP 82315/2021
<br> Naše sp.zn.: 78243/2021 ŽPR/TOČE
<br>
Vyřizuje: XXX XXXXX XXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: tomas.cerny@sumperk.cz
<br> Datum: 16.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BFXMT*
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> Městský úřad Šumperk,odbor životního prostředí,vykonávající přenesenou působnost ve smyslu
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.314/2002
<br> Sb <.>,zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
<br> působností,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen
<br> MěÚ SSL) podle ustanovení § 47 odst.1 písm.a),dále § 48 odst.2 písm.j) zákona č.289/1995
<br> Sb <.>,zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (lesní
<br> zákon) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu <,>
<br>
<br> MěÚ SSL podle ustanovení § 19 odst.4 lesního zákona
<br>
<br> dočasně vylučuje vstup do lesů
<br>
<br> ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky,s.p <.>,IČO 42196451 <,>
<br> se sídlem Přemyslova 1106,501 68 Hradec Králové,a to na jihozápadní část pozemku p.č.3010
<br> v katastrálním území Branná u Šumperka,o ploše cca 0,5 ha <,>
<br>
<br> na dobu 3 měsíců s účinností dnem vyvěšení veřejné vyhlášky <,>
<br>
<br> neboť hrozí b...

Načteno

edesky.cz/d/4775187

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz