« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 3227 pronájem částí p p č 198 1 v k ú Dolní Temenice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3227/21
<br>
<br> Předmět: části pozemku parcela číslo 198/1 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Dolní
<br> Temenice,za podmínek:
<br> ▪ účel pronájmu: a) pozemek pod stavbou
b) uložení materiálu,možné další využití bez účelu
<br> ▪ sazba nájemného: a) 30,-Kč/m2/rok
b) 5,-Kč/m2/rok
<br> ▪ povinnost úhrady nájemného zpětně za období roku 2018,2019 a 2020 za část pozemku
pod stavbou
<br> ▪ povinnost údržby pozemku jako celku (sekání trávy)
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 20.07.2021 do 05.08.2021
<br>
<br>
2021-07-16T11:30:29+0000
Not specified
č usn 3226 změna smlouvy o nájmu části nemovitosti (část střšníh pláště) dům ČSA 22
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3226/21
<br>
<br>
<br> Předmět: Smlouvu o nájmu ze dne 22.10.2001,ve znění dodatku č.1 ze dne 24.11.2008 a dodatku č.2
ze dne 29.10.2009 uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem,se sídlem nám.Míru 364/1 <,>
<br> 787 01 Šumperk,IČO 00303461 a nájemcem Vodafone Czech Republic a.s <.>,se sídlem náměstí Junkových
<br> 2808/2,155 00 Praha 5,IČO 25788001,jejímž předmětem je pronájem části nemovitosti ( část střešního
<br> pláště ) na ulici ČSA 445/22 v Šumperku <.>
<br> Nájemní smlouva se dodatkem č.3 změní takto:
<br> ▪ v článku II.prvním odstavci a případně i v dalších odstavcích se slova „veřejné sítě mobilních
telefonů dle normy GSM nebo nástupnické telekomunikační normy získané nájemcem na základě
<br> licence“ nahrazují slovy „veřejné sítě elektronických komunikací“
<br> ▪ článek II.se doplňuje o nový odstavec,který zní „pronajímatel se zavazuje v rámci sjednaného
nájemného umožnit nájemci umístění dvou nezávislých tras pro vedení optických
<br> telekomunikačních kabelů k předmětu nájmu v nemovitosti.Tyto trasy budou upřesněny
<br> nájemcem dodatečně v průběhu trvání této smlouvy“
<br> ▪ v článku III.se mění sedmý odstavec a nově zní „pronajímatel je oprávněn jednou ročně,počínaje
rokem 2023 upravit výši nájemného dle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
<br> (ISC) vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.V případě změny výše
<br> nájemného dle tohoto ujednání,bude pronajímatelem vystaven a nájemci doručen opravený
<br> splátkový kalendář s novou výší nájemného
<br> ▪ článek VI.se mění a nově zní „tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 22.10.2031“
▪ článek VIII.se doplňuje o nový odstavec,který zní „v případě,že však do práv a povinností nájemce
<br> vstoupí namísto stávajícího nájemce jeho právní nástupce,pak je takový nový nájemce oprávněn
<br> umožnit na předmětu nájmu a stávajících konstrukcích umís...
č usn 3213 pronájem částí p p č 1169 4 a 1187 9 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3213/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1169/4 a parcela číslo 1187/9 o výměře cca 135 m2
<br> v katastrálním území Šumperk za těchto podmínek:
<br> - účel pronájmu: uložení přebytečného stavebního materiálu
- doba nájmu: určitá ode dne podpisu nájemní smlouvy do 30.10.2021
- nájemné: dohodou ve výši 6.187,- Kč k celku/měsíc
- nájemce uhradí nájemné zpětně od 01.06.2021
- nájemce vezme na vědomí,že předmět nájmu je volně přístupný a že je povinen zajistit si
<br> na své náklady jeho zabezpečení
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
e-mail:romana.drasalova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.561 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 20.07.2021 do 05.08.2021
<br>
<br>
2021-07-16T11:29:28+0000
Not specified
č usn 3205 změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám Jana Zajíce 13
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> BUDOUCÍ PRODEJ
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3205/21
<br>
<br> Předmět: budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu prohlášení vlastníka č.2958/28 (dle
<br> projektové dokumentace č.211) v budově číslo popisné 2958 na pozemku stavební parcele číslo
<br> 725/7 v katastrálním území Šumperk,obec Šumperk (or.nám.Jana Zajíce 13,Šumperk) včetně
<br> spoluvlastnického podílu 2950/10000 na společných částech domu číslo popisné 2958
<br> společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č.2958/27,2958/28 a byt č.2958/29
<br> a spoluvlastnického podílu o velikosti 93/10000 na společných částech domu číslo popisné
<br> 2958,které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č.2958/1 –
<br> 2958/80,a spoluvlastnického podílu o velikosti 93/10000 na pozemku pod domem stavební
<br> parcele číslo 725/7 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí smlouvě
<br> kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícími budoucími kupujícím a uzavřena
<br> nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti
<br>
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
____________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: ilona.motkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.511 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 20.07.2021 do 05.08.2021
<br>
2021-07-16T11:29:14+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4774692

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 09. 2021
18. 09. 2021
18. 09. 2021
18. 09. 2021
18. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz