« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 3227 pronájem částí p p č 198 1 v k ú Dolní Temenice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3227/21
<br>
<br> Předmět: části pozemku parcela číslo 198/1 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Dolní
<br> Temenice,za podmínek:
<br> ▪ účel pronájmu: a) pozemek pod stavbou
b) uložení materiálu,možné další využití bez účelu
<br> ▪ sazba nájemného: a) 30,-Kč/m2/rok
b) 5,-Kč/m2/rok
<br> ▪ povinnost úhrady nájemného zpětně za období roku 2018,2019 a 2020 za část pozemku
pod stavbou
<br> ▪ povinnost údržby pozemku jako celku (sekání trávy)
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 20.07.2021 do 05.08.2021
<br>
<br>
2021-07-16T11:30:29+0000
Not specified
č usn 3226 změna smlouvy o nájmu části nemovitosti (část střšníh pláště) dům ČSA 22
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3226/21
<br>
<br>
<br> Předmět: Smlouvu o nájmu ze dne 22.10.2001,ve znění dodatku č.1 ze dne 24.11.2008 a dodatku č.2
ze dne 29.10.2009 uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem,se sídlem nám.Míru 364/1 <,>
<br> 787 01 Šumperk,IČO 00303461 a nájemcem Vodafone Czech Republic a.s <.>,se sídlem náměstí Junkových
<br> 2808/2,155 00 Praha 5,IČO 25788001,jejímž předmětem je pronájem části nemovitosti ( část střešního
<br> pláště ) na ulici ČSA 445/22 v Šumperku <.>
<br> Nájemní smlouva se dodatkem č.3 změní takto:
<br> ▪ v článku II.prvním odstavci a případně i v dalších odstavcích se slova „veřejné sítě mobilních
telefonů dle normy GSM nebo nástupnické telekomunikační normy získané nájemcem na základě
<br> licence“ nahrazují slovy „veřejné sítě elektronických komunikací“
<br> ▪ článek II.se doplňuje o nový odstavec,který zní „pronajímatel se zavazuje v rámci sjednaného
nájemného umožnit nájemci umístění dvou nezávislých tras pro vedení optických
<br> telekomunikačních kabelů k předmětu nájmu v nemovitosti.Tyto trasy budou upřesněny
<br> nájemcem dodatečně v průběhu trvání této smlouvy“
<br> ▪ v článku III.se mění sedmý odstavec a nově zní „pronajímatel je oprávněn jednou ročně,počínaje
rokem 2023 upravit výši nájemného dle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
<br> (ISC) vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.V případě změny výše
<br> nájemného dle tohoto ujednání,bude pronajímatelem vystaven a nájemci doručen opravený
<br> splátkový kalendář s novou výší nájemného
<br> ▪ článek VI.se mění a nově zní „tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 22.10.2031“
▪ článek VIII.se doplňuje o nový odstavec,který zní „v případě,že však do práv a povinností nájemce
<br> vstoupí namísto stávajícího nájemce jeho právní nástupce,pak je takový nový nájemce oprávněn
<br> umožnit na předmětu nájmu a stávajících konstrukcích umís...
č usn 3213 pronájem částí p p č 1169 4 a 1187 9 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3213/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1169/4 a parcela číslo 1187/9 o výměře cca 135 m2
<br> v katastrálním území Šumperk za těchto podmínek:
<br> - účel pronájmu: uložení přebytečného stavebního materiálu
- doba nájmu: určitá ode dne podpisu nájemní smlouvy do 30.10.2021
- nájemné: dohodou ve výši 6.187,- Kč k celku/měsíc
- nájemce uhradí nájemné zpětně od 01.06.2021
- nájemce vezme na vědomí,že předmět nájmu je volně přístupný a že je povinen zajistit si
<br> na své náklady jeho zabezpečení
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
e-mail:romana.drasalova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.561 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 20.07.2021 do 05.08.2021
<br>
<br>
2021-07-16T11:29:28+0000
Not specified
č usn 3205 změna nájemce a budoucího kupujícího bytu v domě nám Jana Zajíce 13
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> BUDOUCÍ PRODEJ
<br> Rada města ze dne 15.07.2021
<br> Číslo usnesení: 3205/21
<br>
<br> Předmět: budoucí prodej bytové jednotky označené v návrhu prohlášení vlastníka č.2958/28 (dle
<br> projektové dokumentace č.211) v budově číslo popisné 2958 na pozemku stavební parcele číslo
<br> 725/7 v katastrálním území Šumperk,obec Šumperk (or.nám.Jana Zajíce 13,Šumperk) včetně
<br> spoluvlastnického podílu 2950/10000 na společných částech domu číslo popisné 2958
<br> společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt č.2958/27,2958/28 a byt č.2958/29
<br> a spoluvlastnického podílu o velikosti 93/10000 na společných částech domu číslo popisné
<br> 2958,které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt č.2958/1 –
<br> 2958/80,a spoluvlastnického podílu o velikosti 93/10000 na pozemku pod domem stavební
<br> parcele číslo 725/7 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí smlouvě
<br> kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícími budoucími kupujícím a uzavřena
<br> nová smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti
<br>
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
____________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: ilona.motkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.511 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 20.07.2021 do 05.08.2021
<br>
2021-07-16T11:29:14+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4773569

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz