« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Mapy.cz _ \ Stránka č.1 z.? yr 70/ch () = /(
<br> \ <.>
<br> ???šřfšvšěí/Jfčěá
<br> UL.Pap S'ENa vav (ma.—zr sláma/mm? _— mmf sam) v šíjmszku
<br> 122: 2x 84 + 543 ÚHIHO oorzmw/ www/V“) anríirčm/ M4 0300 magma! F27©Turu bo ata/eau
<br> (VQ „WR/:*)óe a.4 „_ 3.2) https://mapy.cz/zakladní?x=16.9533995&y=49.9742034&z=19&pano=1&pid=360003 38&yaw=2.890&f0v=1.571&pitch=0.070 30.4.2021
<br> "—
<br> Stránka č.1 z „'
<br> https://mapy.cz/zakladni *= 7562&y=49.9739874&2=19&pano=1&pid=36000345&ya\nf=4.934&f0v=1.571&.pitch=0.15 7
<br> Mapy.cz Stránka č.1 z :
<br> |.“ “ť“ " <,>
<br> (lb Hollow? (v ní:-nf můžem/am 3 UL- (team/02500) v áfnréfezu
<br> avan
<br> Tii VXQV
<br> _ WILLVG
<br> N22 902 c" Š.) NHA [) BIVŠ.Š
<br> PŠ: V 42 c (2,3502021: gamma“ ix.3x5
<br> / : S.:? https://mapy.cz/zak1adní?x=16.9815300&y=49.9692306&z=18&pan0=1&pid=61821213&yaw=0.207&f0v=1.571&pitch=0.063
<br> Fn
<br>.AVHdOG 30on madwns MSLSBW T <,>
<br> 7.5.2021
g3476483
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 80622/2021
<br> Naše sp.zn.: 53817/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 13.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BDLC9*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 3.5.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 17.5.2021 pod č.j.KRPM-54567-
<br> 1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> mí...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz