« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
STANOVENO nm awafaau
<br>.<.> "uuu-.<.>.<.>.-.<.>.<.>.<.> nnnn
<br> ZNAČKA A? 3252/1
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> nulu-uuu-".<.>.<.>.<.>.<.>.u <.>
<br> DATUM
<br> „".-.<.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
g3476483
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 80573/2021
<br> Naše sp.zn.: 73067/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 13.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BDIGA*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 22.6.2021 žádost od
<br>
<br> TOMI-REMONT a.s <.>,IČO: 25508571,Přemyslovka 2514/4,796 01 Prostějov,kterou zastupuje
<br> SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci (lesní cesta)
<br> při silnici II/312 (v úseku mezi silnicí II/312 a železničním přejezdem) v k.ú.Hanušovice <,>
<br> z důvodu opravy železničního přejezdu – akce: „Oprava žel.přejezdu P4146 Hanušovice“
<br> v termínu od 26.7.2021 (6:00) – do 30.7.2021 (19:00) <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 7.7.2021 č.j.KRPM-76962-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších p...

Načteno

edesky.cz/d/4773564

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz