« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
050? 75.00 a o ta' s.a E.n
<br> WHYHM 050575014 na ( (DLE esNĚMCI,GL"
<br> „112g \ —< 33.15 H \ LOGA,Míša? puse“ ?
<br> ?Př- unh „ao 'a <,>
<br> O',a
<br> „5.5 “105 ro““ \\13
<br> „u v e \.:
<br> f \1 (\ \ \
<br> mm
<br> ;h 050115700 0 D' nn „ 5 ln
<br> STANOVENO Hum,soeuwlzou -
<br>.<.> -|.o.-.<.>.<.>.<.> -.<.>.-.<.>.<.>.nn-uunnu
<br> ZNAČKA
<br> Hlína/(
<br> -n.<.>.-.<.>.<.>.--.<.>.<.>.<.>.-.<.>.<.>.--u.c-.<.> u--
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> ŠUMPERK
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIŠ
<br> LEGENDA:
<br> „a !
<br> 99%“
<br> Milanovi KOMUNIKACE,PDJEZDNÁ PLOCHA.PARKOVIŠTÉ
<br> ÚPRAVA FDDÉL onvonůcmcino PROUŽKU.pnlll š.!m
<br> DROBNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY.Draw/v 5VAHOVÁNÍ.LATKAVNĚNI
<br> mvt VEDEN! vo,nm: nm.mm! nm:" nm PD lsliv'bn v knnrdanm) DEMONTÁZ l'DDZEMNÍHD VEDENl vcf nmi mnam nm PD [sl.uvbn \! kuuníinmi:
<br> novia SVÍTIDLO FARKDVÉ mali smím! li.-:o PD
<br> NOVÉ SVÍTID'LD VU NA FASÁDĚ - není smiůsli EMI PD s
<br> CASH smvuv v mommam
<br> STAVAIÍCÍ mw
<br> snwulci ZÉLEN Výškový syslem B.p.v <.>
<br> Suul'adnicnvý system B.JTSK
<br> “"““" F'rujnklum:.Í Obec Du\ní Sludénky Domi Studénky 95 gm _ vcas 2D Dolní Studénky | D: D 5._.mc: gzgáagžgsa Projekce / Inímymg ; stavby zuup.pralaktunt XXX XXXXX XXXX A Clia cz XX.XX mX.“Imm "% Luděk CE“ //Ú “MNĚ/237115? Šum“ “www-\ SEM!! Pcvelunvú AL m; 177 550 5+1 „rem swg Pavelková " anna: cammuw Kral: mamuucuy KDL úzu-nl: anť Studinhy Fam-m 5A4 Nčlgv “u" nwm 1:25“ STAVEBNÍ ÚPRAVY Zii-AKU mmam-Pmmušm Dum Wim? FRIJEZDDVÁ KOMUNIKACE.FDJEZDNA PLGU'IA PARKOVIŠTÉ SWD“ DSP mmm 051947312 tiso vimu.<.> lelu puri SITUACE POZEMNI KOMUNIKACE 100_21
g3476483
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 80644/2021
<br> Naše sp.zn.: 51044/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 13.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BDN34*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 3.5.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 18.5.2021 pod č.j.KRPM-55676-
<br> 1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace v místě křižovatky se silnicí III/...

Načteno

edesky.cz/d/4773563

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz