« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení, dostavba kanalizace Libina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení, dostavba kanalizace Libina
1|14
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 75812/2021
<br> Naše sp.zn.: 79713/2020 ŽPR/ALTU
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
<br> Datum: 30.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02B709X*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výrok
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
<br> odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
<br> (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 25
<br> písm.b) a § 27 zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
<br> změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů a
<br> jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle §
<br> 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu),kterým je:
<br> Obec Libina,Libina 523,788 05 Libina,IČO: 00302899
<br>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXX,Javorová XXX,XXX XX Vikýřovice,IČO: XXXXXXXX
<br>
<br> I.vydává
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
<br>
<br> stavební povolení
<br> na stavbu vodního díla:
<br> „Dostavba ...

Načteno

edesky.cz/d/4750684

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz