« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení - účastník řízení REKO MS Šumperk - Tyršova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení účastník řízení REKO MS Šumperk Tyršova
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 67571/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 128414/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02AW367*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 07.06.2021
<br>
<br>
USNESENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán podle §13 odst.1 písm.e)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona ),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“- SZ) rozhodl podle §28 odst.1 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) a zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní <,>
<br> vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) <,>
<br> v platném znění takto:
<br> paní Věra Krňávková,nar.07.12.1961,bytem Štechova 3104,787 01 Šumperk
<br> je účastníkem územního řízení dle §85 odst.2 písm.a) stavebního zákona,vedeného stavebním
<br> úřadem pod sp.zn.128414/2020 VYS/LUVE ve věci umístění plynovodních řadů a plynovodních
<br> přípojek pro stavbu:
<br> REKO MS Šumperk - Tyršova + 2
ul.Tyršova,Dolnomlýnská,Štechova v Šumperku <,>
<br> kterou dne 14.12.2020 podal GasNet,s.r.o,kterého zastupuje emh system project,s.r.o.<,>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 1.6.2021 pod č.j.MUSP 65583/2021 požádala paní Věra Krňávková,bytem Štechova 3104 <,>
<br> 787 01 Šumperk o postavení účastníka řízení pro umístění výše uvedené stavby.Paní Věra
<br> Krňávková je majitelkou sousedního pozemku parc.č.1257/139 a st.6074 v k.ú.Šumperk <.>
<br> Stavba plynovodu bude umístěna na pozemku parc.č.1257/57 (komunikace ul.Štechova).Paní
<br> Věra Krňávková uvedla,že na tomto pozemku má věcné břemeno uložení a správy pl...

Načteno

edesky.cz/d/4705493

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz