« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení - Finská 12, Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení Finská 12, Šumperk
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 66145/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 9633/2021 VYS/RESK
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX02AU8GK*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 329
<br> regina.skokanova@sumperk.cz
<br>
<br> 04.06.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
<br> 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 25.01.2021 podal
<br> Stavební bytové družstvo Šumperk,IČO 00053465,Jesenická 1322/20,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> stavební úpravy bytové jednotky 2716/2 v domě Finská 2716/12,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.570 v katastrálním území Dolní Temenice <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Bude rozšířen dveřní otvor v nosném panelu tl.150 mm mezi pokojem a kuchyní na celkovou
šířku 1100 mm a výšku 2050 mm.Část tohoto otvoru bude zazděna tak,že konečné
<br> rozměry dveřního otvoru budou 800x 2050 mm.Dále bude zazděn dveřní otvor o rozměrech
<br> 700 x 1970 mm mezi obývacím pokojem a pokojem <.>
<br>
<br> II.Stanovuje podmínky pro provedení stavby:
<br> 1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace,kterou vypracovala Ing.Jana
Danová,Foglarova 9,Šumperk,případné změny nesmí být prov...

Načteno

edesky.cz/d/4703873

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz