« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí - přípojka opt. kabelu, Dolní Studénky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí přípojka opt kabelu, Dolní Studénky
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 64612/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 5811/2021 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02ASKKE*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 02.06.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení přezkoumal žádost o
<br> povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle §169 odst.2 stavebního zákona a
<br> v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
<br> umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 14.01.2021
<br> podal
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9 <,>
<br> kterého zastupuje K.V.Z.spol.s r.o <.>,IČO 00546178,Mokrá I 386,760 01 Zlín 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br>
<br> I.Povoluje podle §16 odst.2,3,5a6 stavebního zákona výjimku z ustanovení §24 odst.1
vyhl.č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na užívání území,v platném znění
<br> - Výjimka spočívá v umístění optické přípojky v zastavěném území obce Šumperk jako
vedení nadzemní (energetická vedení se v zastavěném území obce umisťují pod zem)
<br> - Nadzemní vedení optické přípojky s novým sloupem je umístěné na pozemcích parc.č <.>
1224/7,1224/3,1151,1205,1152 a 2095/12 v k.ú.Šumperk v délce 31 m <.>
<br>
<br>
<br> Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal podanou žádost o výjimku a dospěl k závěru <,>
<br> že jejím povolením se neohrozí bezpečn...

Načteno

edesky.cz/d/4703061

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz