« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Návrh závěrečného účtu města za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fin vypořádání dotací 2020
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Šumperku rok 2020
<br> (v Kč)
<br> účelový Poskytnuto Čerpáno * Skutečně použito Vratka dotace a návratné
<br> znak ukazatel k 31.12.2020 k 31.12.2020 k 31.12.2020 fin.výpomoci při vypořádání
<br> 1 2 3 4=2-3
<br> 27 Česko-německý fond budoucnosti - oprava hrobky Famile Weiss 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00
<br> 160 KÚ - dotace na regionální výkon městské knihovny p.o.2 443 401,00 2 443 401,00 2 443 401,00 0,00
<br> 401 KÚ - dotace na činnost Doris SVČ 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
<br> 415 KÚ - investiční dotace - JSDH hydraulické vyprošťovací zařízení 131 900,00 131 900,00 131 900,00 0,00
<br> 550 KÚ - neinvestiční dotace - čarodějnická boží muka 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
<br> 620 KÚ - investiční dotace - obnova zázemí DK 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00
<br> 13011 Sociálně-právní ochrana dětí 11 119 798,00 11 119 798,00 11 532 333,42 -412 535,42
<br> 13015 Výkon sociální práce 3 052 412,00 3 052 412,00 3 052 412,00 0,00
<br> 14004 Dotace JSDH 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00
<br> 34002 Podpora obnovy kulturních památek - restaurování sochy 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00
<br> 34054 Program regenerace MPR a MPZ 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
<br> 98018 Dotace pro obce s působností obecního staveního úřadu 80 850,00 80 850,00 80 850,00 0,00
<br> 98030 Sčítání lidu,domů a bytů 17 940,00 17 940,00 17 940,00 0,00
<br> 98348 Volby do krajského zastupitelstva 949 000,00 949 000,00 1 006 936,69 -57 936,69
<br> Dotace a návratné finanční výpomoci celkem 19 930 301,00 19 930 301,00 20 400 773,11 -470 472,11
<br> čerpáno * = převedeno na účet města
<br> Vypracovala: Peluhová
fondy k 31 12 2020
Rozpočet fondů města Šumperka - výsledky hospodaření k 31.12.2020 v tis.Kč
<br> Odbor: SVV
<br> Sociální fond
<br> PŘÍJMY:
<br> Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
<br> 6330 4134 107 3 418 3 320 příděl 3% z objemu mzdových prostředků
<br> c e l k e m 3 418 3 320
<br> VÝDAJE:
<br> Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
<br> 6171 5169 107 1 712 1 455 nákup ostatních služeb- stravné
<br> 6171 5179 107 1 300 1 157 ostatní nákupy-ošatné
<br> 6171 5194 107 16 15 věcné dary
<br> 6171 5499 107 505 474 neinvestiční transfery obyv.- příspěvek na penzijní pojištění
<br> c e l k e m 3 533 3 101
<br> Odbor: ŽPR
<br> Fond životního prostředí
<br> PŘÍJMY:
<br> Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
<br> 0 1334 48 3 64 odnětí ZPF
<br> 3719 2212 52 3 0 znečišťování ovzduší
<br> 3719 2212 324 0 35 sankční platby ovzduší
<br> 3729 2212 624 15 0 ostatní činnost k ochraně ovzduší
<br> 3749 2212 714 0 0 sankční platbyk ochraně přírody a krajiny
<br> c e l k e m 21 99
<br> VÝDAJE:
<br> Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
<br> 3741 5169 100 0 nákup služeb
<br> 3741 5339 50 0 ochrana druhů a stanovišť
<br> 3742 5229 100 0 ochrana přírody
<br> 3745 5139 100 0 nákup materiálu
<br> 3745 5169 145 87 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3745 6121 150 148 budovy,stavby (informační tabule)
<br> 3749 5137 120 0 drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 3745 5901 1 671 0 nespecifikované rezervy
<br> 3745 6121 732 155 154 lesopark Cihlena v Šumperku
<br> c e l k e m 2 591 389
<br> Odbor: SVV
<br> Fond na úpravu zevnějšku
<br> PŘÍJMY:
<br> Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
<br> 6330 4134 619 200 148 dotace fondu
<br> VÝDAJE:
<br> Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
<br> 6112 5179 619 110 94 příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
<br> 6171 5179 619 90 54 příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
<br> c e l k e m 200 148
stavy na účtech k 31 12 2020
Licence : MUSP Strana : 1
<br>   GORDIC software  - BUC
<br> IČO : 00303461 Město Šumperk Datum : 28.04.2021
UCS : 00303461 Město Šumperk Čas : 08:24:43
<br> UUS : HU Hlavní účtárna
<br> STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ KE DNI 31.12.2020
Účet vlastní UUS Č.v.Dat.vyp.Poč.zůstatek Kon.zůstatek Obrat kredit Obrat debet Suma o.kredit Suma o.debet
<br> 233223918/0300 HU 74 31.12.20 36 008 927,47 73 461 116,54 768,11 861,11 386 464 647,73 349 012 458,66
<br> 96014-7826841/0710 HU   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2006-915841/0710 HU 13 31.12.20 4 604,00 1 327,89 0,00 10,00 0,00 3 276,11
<br> 94-915841/0710 HU 71 31.12.20 18 722 864,44 51 457 732,04 0,00 26,60 167 784 430,63 135 049 563,03
<br> 6015-1905609309/0800 HU 228 31.12.20 25 171 246,57 22 733 976,05 34,00 0,00 25 392 811,16 27 830 081,68
<br> 71220-1905609309/0800 HU 19 16.12.20 2 610 353,90 2 340 900,82 1 291,02 0,00 98 879,92 368 333,00
<br> 1038-1905609309/0800 HU   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 107-1905609309/0800 HU 37 30.12.20 571 811,20 790 738,20 200,00 0,00 3 329 199,00 3 110 272,00
<br> 123-1905609309/0800 HU   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 182-1905609309/0800 HU 5 18.12.20 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 148 000,00 148 000,00
<br> 19-1905609309/0800 HU 366 31.12.20 11 492 655,54 39 742 818,75 86 744,59 0,00 117 417 841,76 89 167 678,55
<br> 1905609309/0800 HU 187 31.12.20 5 183 950,54 8 909 188,27 0,00 400 764,61 106 335 608,40 102 610 370,67
<br> 27-1905609309/0800 HU 261 31.12.20 955 864,65 5 430 358,70 1 377,66 17 190,00 640 833 644,52 636 359 150,47
<br> 317342439/0800 HU 12 31.12.20 -118 965 504,00 -103 448 256,00 1 390 945,50 97 841,50 16 751 171,10 1 233 923,10
<br> 378653409/0800 HU   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 632877169/0800 HU 6 31.12.20 0,00 -100 000 000,00 117 111,11 55 117 111,11 377 211,11 100 377 211,11
<br> 2108184699/2700 HU   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1005041340/5500 HU 357 31.12.20 9 381 297,41 12 070 861,18 95 195,17 28 949,00 13 010 188,77 10 320 625,00
<br> 100504...
výsledky k 31 12 2020
Město Šumperk - výsledky k 31.12.2020
<br> PŘÍJMY R 2020 Opatř.I-XVIII Rozpočet Skutečnost Plnění
<br> ORJ POL tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč %
<br> 1) Daňové příjmy 424 220 -36 717 387 503 430 412 111
<br> Sdílené a výlučné daně: 381 000 -36 738 344 262 384 920 112
<br> 10 11xx - Daně z příjmů 189 000 -16 738 172 262 189 480 110
<br> 10 12xx - Daň z přidané hodnoty 177 000 -20 000 157 000 180 088 115
<br> 10 15xx - Daň z nemovitých věcí 15 000 15 000 15 352 102
<br> Správní poplatky: 9 970 21 9 991 10 220 102
<br> 1 1361 - Správní agenda (matrika,OP,CP,<.>.) 1 814 1 814 1 105 61
<br> 7 1361 - Správní poplatky dopravy 5 500 5 500 6 258 114
<br> 8 1361 - Agenda životního prostředí 174 174 329 189
<br> 10 1361 - Správní poplatky finanční 0 21 21 34 162
<br> 12 1361 - Agenda výstavby 1 600 1 600 1 669 104
<br> 13 1361 - Živnostenská agenda 500 500 528 106
<br> 16 1361 - Ověřování,Czech Point 382 382 297 78
<br> Místní poplatky: 17 350 0 17 350 16 397 95
<br> 10 1340 - Komunální odpad 16 700 16 700 15 672 94
<br> 10 1341 - Psi 650 650 725 112
<br> Ostatní odvody z vybraných činností: 15 900 0 15 900 18 811 118
<br> 7 135x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů 900 900 711 79
<br> 10 135x - Odvody z loterií 15 000 15 000 18 100 121
<br> Odnění pozemků a půdy 0 0 0 64 100
<br> 2) Nedaňové příjmy 67 503 1 598 69 101 79 502 115
<br> Příjmy z vlastní činnosti: 63 958 679 64 637 72 955 113
<br> 1 21xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) 90 90 125 139
<br> 2 21xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) 2 110 2 110 2 809 133
<br> 4 21xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) 200 200 313 157
<br> 22 21xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty 34 906 -350 34 556 35 229 102
<br> 22 21xx - Pronájem Nemocnice s.r.o.13 620 229 13 849 13 849 100
<br> 5 21xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné,pronájmy,propag.před.) 730 730 672 92
<br> 5 21xx - Odvod p.o.MŠ Sluníčko 0 100 100 100 100
<br> 5 21xx - Odvod p.o.ZŠ Dr.E.Beneše 150 150 150 100
<br> 5 21xx - Odvod p.o...
výsledky organizací 2020
Výsledky hospodařní organizací města Šumperka k 31.12.2020
<br> Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost:
<br> Základní škola Šumperk,PaedDr <.>
<br> Dr.E.Beneše 1 XXXXX XXXXX
<br> Základní škola Šumperk,Mgr <.>
<br> 8.května 63 XXXXXXX XXXXXXX
<br> Základní škola Šumperk,PaedDr <.>
<br> Sluneční 38 XXXXX XXXXX
<br> Základní škola Šumperk,Mgr <.>
<br> Vrchlického 22 XXXX XXXXX
<br> Základní škola Šumperk,Mgr <.>
<br> Šumavská 21 XXXXXX XXXXXX
<br> Mateřská škola Veselá školka Šumperk,Mgr <.>
<br> Prievidzská 1 Yvona Šimková
<br> Mateřská škola Sluníčko Šumperk,Bc <.>
<br> Evaldova 25 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Mateřská škola Pohádka Šumperk,Bc <.>
<br> Nerudova 4B XXXXXXX XXXXXXX
<br> SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,PhDr <.>
<br> Komenského 9 XXXXX XXXXXXXXX,PhD <.>
<br> Kino Oko Šumperk,MgA <.>
<br> Masarykovo nám.3 XXXXX XXXXXXXX
<br> Městská knihovna T.G.Masaryka Šumperk,Mgr <.>
<br> 28.října 1 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Očekávaný HV
<br> Divadlo Šumperk,s.r.o.MgrA.296
<br> Komenského 3 XXXXX XXXXX
<br> Dům kultury Šumperk,s.r.o.Mgr.554
<br> Fialova 3 XXXX XXXXXXX
<br> Podniky města Šumperka a.s.Ing.1 724
<br> Slovanská 21 XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PONTIS Šumperk o.p.s.Mgr.-35
<br> Gen.Svobody 68 XXXXXXXX XXXXXX
<br> Z důvodu zpracování daňového přiznání za rok XXXX daňovým poradcem je u organizací založených
<br> městem hospodářský výsledek kvalifikovaným odhadem <.>
<br> 980.385,69 973.358,69 7.027,00
<br> Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:
Hospodářský výsledek
<br> 227.357,12 210.944,34 16.412,78
<br> 33.448,46 88.749,17 - 55.300,71
<br> 162.021,53 137.638,81 24.382,72
<br> 229.681,98 163.730,24 65.951,74
<br> 3.631,08 2.800,60 830,48
<br> 106.335,88 60.086,49 46.249,39
<br> 462.650,94 462.650,94 0
<br> - 868.096,59 - 871.139,38 3.042,79
<br> 0 -237.851,01 237.851,01
<br> Název organizace: Ředitel/ka:
<br> 124.567,02 112.517,69 12.049,33
zpráva o přezkoumání 2020
1
<br> <,>
<br>
<br>
<br> OL AUDITING,s.r.o.tř.Svobody 956/31,772 00 Olomouc
<br> oprávnění Komory auditorů č.286
<br> zápis do OR vedeném KS v Ostravě <,>
<br> odd.C,vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
<br> auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o
<br> přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> pro územní samosprávný celek
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO
<br>
<br> Š U M P E R K
<br>
<br>
IČ: 00303461
<br>
<br>
<br>
<br> za období od 01.01.2020 do 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
I.Všeobecné informace
<br>
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku:
<br> Město Šumperk,nám.Míru 1/364,787 01 Šumperk <,>
<br> zastoupené starostou Mgr.Tomášem Spurným
<br> Auditorská společnost: OL AUDITING s.r.o <.>,oprávnění Komory auditorů ČR č.286
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,oprávnění Komory auditorů ČR č.XXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX,oprávnění Komory auditorů ČR č.XXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření města Šumperka:
<br> Auditorská společnost OL AUDITING s.r.o.provedla přezkoumání hospodaření města
<br> Šumperka v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm <.>
<br> b) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: Městský úřad Šumperk
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
...

Načteno

edesky.cz/d/4697067

Meta

Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz