« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Šumperk - prodejna pro dům a zahradu,ul.Zábřežská,Jílová
<br> LEGENDA:
<br> Přechodné dopravní značení:
<br> fa '
<br> A15 \
<br> _ '.sw ABb.0 (Mb © 3203 |
<br> Místo provádění stavebních prací - částečná uzavírka
<br> STANOVENO HM? 6%?(9 2054
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK 'WDBOR DOPRAVY
<br> MDPiS
<br> už
<br> DETAIL
<br> Vypracovat XXX XXXXX XXXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> Akce: Dek Šumperk — prodejna pro dům a zahradu
<br> čia—mm
<br> dopravními-nl
<br> Frmcuovna Pavlowcká 30 Olomouc 77900 tel.608 442 849
<br> Šumperk — prodejna pro dům a zahradu,ul.Zábřežská,Jílová - napojení inženýrských sítí
<br> DETAIL
<br> LEGENDA:
<br> Místo provádění stavebních prací - částečná uzavírka
<br> > VJEZD č.1 Vjezd na staveniště
<br> STANOVENÚ Přechodné dopravní značení: _fĚĚřĚfÍĚĚĚŠÍŽ/Étší.ZNAČKA
<br> A ' 3“ EPOZÚR „.<.> aáš.:.áfr„%řší.<.>.<.>.<.> ABb 040 E a 3203 DATUM
<br> |P22 | AA A15 24 :
<br> vwezn
<br> mm MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> 1- Š U M PE RK Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXX ÚDBOR DOPRAVY Dalum:XX.XX.XXXX
<br>.<.> _.games
<br> npmn m 0 D P I S Akce: Dek Šumperk - prodejna pro dům a zahradu.napojení ing.Sltr
<br> Provozovna:
<br> : Pavlovická 30
<br> f Olomouc 77900 / tel; 608 442 849
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 61864/2021
<br> Naše sp.zn.: 59737/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 26.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02APC54*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 21.5.2021 žádost od
<br>
<br> DEKINVEST,investiční fond s proměnným základním kapitálem,a.s <.>,IČO: 24795020,Praha 10 <,>
<br> Tiskařská 257/10,PSČ 10800
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Zábřežská (v místě křižovatky s ul.Jílová) a ul.Jílová (v úseku od křižovatky s ul.Zábřežská po č <.>
<br> 4) v Šumperku,z důvodu výstavby dopravních připojení – akce: „Dek Šumperk – prodejna pro
<br> dům a zahradu“ v termínu do 30.6.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 26.5.2021 č.j.KRPM-60538-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 o...

Načteno

edesky.cz/d/4688931

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz