« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚR CETIN 111309 2020 situace C3
vam - & mie-'a % 251 'bI/GIEZ ““New—IGBJWD NILEJ :HULSEMNI
<br> 3va IN'lvulsws-m A ASUHL HNVAOLMBFUHd EJUI'ILIS
<br> )IO Z'SÍdnS H'BN'ZO'WDUHIN
<br> ŠVSAVlS
<br> 309 -qou1 ZO'llDwaaŘHSJOQUDP'UH-Jow MSHDQWVU NILHVW :.LNVLMBPDHd
<br> 031
<br> 'U!|Z LO 09).“BBE QJHOW
<br> “on: s '|ods 'Z'A'M
<br> ————_
<br> L IJIPVWLS
<br> WUNBOEH
<br> UM gab-Č Š lat/sve Z /
<br> \
<br> a_n—___-
<br> //VŠEÍ a11b „ = o;: 4/9517 Z/Ub/í 91 _ ro Q foi“.;? QIBQIZ *"“mduťšě'? N|133 nSUHl.:) PMS! UN [N:-Jr d N G1 5313 z _ř d „ C („ _wgw iaAaod // (LZE (O _ —— (> „ wave * &/ Š 153 __
<br> S Ši ___—.<.>._———ř-——-—_—_——€J *“Gí 9/5p3 56 „ _ b/ Eve ÉĚU S/Ébď
<br> ““"L G'IH WWGII Ed “"v“I ltIACIUd
<br> _C __ USUHL WVA ix “Ž.vase 3 \\m ___—“\\ \\“
<br> WZZ
<br>.-=L---
<br> WWL'I'IH'WLHGII Eld “|th lHAGOd
<br> 01 3
<br> „ E/zag í/Zgď
<br> "49'2
<br> ' wwa'a'n-ťwwuu Bd
<br> "*be lHACIUd
<br> gif/%)?
<br> dN'l “ L—UQl čIO
<br> ? J
<br> Z€=SB=dWHE GIEQOW-l
ÚR CETIN 111309 2020 rozhodnutí
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 54221/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 111309/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02AFUHK*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 11.05.2021
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 27.10.2020 podala
<br>
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9 <,>
<br> kterou na základě plné moci zastupuje Vegacom a.s <.>,IČO 25788680,Novodvorská 1010/14 <,>
<br> 142 00 Praha 411 <,>
<br> kterou na základě substituční plné moci zastupuje společnost K.V.Z.spol.s r.o <.>,IČO 00546178 <,>
<br> Mokrá I 386,760 01 Zlín 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> komunikačního vedení sítě elektronických komunikací
stavba pod názvem:
<br> "MIMO4x4_02_M8_M_SUFIB_2_OK_"
<br>
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích:
<br>  parc.č.231/1 (ostatní plocha),parc.č.239/1 (ostatní plocha),parc.č.243/4 (zahrada) <,>
parc.č.243/9 (ostatní plocha),parc.č.243/10 (ostatní plocha),parc.č.262/1 (ostatní
<br> plocha),parc.č.262/3 (ostatní plocha),parc.č.2159/5 (vodní plocha) v katastrálním území
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4651474

Meta

Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz