« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu obecní policie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č 6
Dodatek č.6
<br> k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie ve smyslu 5 3a zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obecní policii“)
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva města Šumperka č.667/21 ze dne 28.1.2021 a usnesení Zastupitelstva obce Rapotín pod bodem usnesení 1.1 <.>,č.usnesení č.02/2021 ze dne 21.4.2021 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávnísmlouvě:
<br> Článek 1 Smluvnístrany
<br> Město Šumperk <,>
<br> IČO 00303461 <,>
<br> se sídlem Šumperk,nám.Míru 364/1,PSČ 787 01,zastoupené starostou města Mgr.Tomášem Spurným <,>
<br> a
<br> Obec Rapotín,„.se sídlem Rapotín,Sumperská 775,PSC 788 14,zastoupená starostou obce Mgr.Bohuslavem Hudcem <.>
<br> Článek 2
<br> 1.Smluvní strany prohlašují,že dne 29.12.2016 uzavřely veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie na území obce Rapotín,ve zněnídodatku č.1 ze dne 24.5.2017,dodatku č.2 ze dne 26.6.2017,dodatku č.3 ze dne 10.5.2018,dodatku č.4 ze dne 28.12.2018 a dodatku č.5 ze dne 26.2.2020.Předmětem této smlouvyje úprava vzájemných práv a povinnostísmluvních stran při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií zřízenou městem Šumperkem na území obce Rapotín,která obecní policii nezřídíla <.>
<br> 2.Smluvní strany prohlašují,že se dohodly na změně článku 5 bodu 2 uzavřené veřejnoprávní smlouvy,ve znění dodatku č.1,dodatku č.2,dodatku č.3,dodatku č.4 a dodatku č.5 tak,že se text v článku 5 bodu 2 veřejnoprávnísmiouvy měnía nahrazuje následujícím textem:
<br> „Článek 5 bod 2
<br> Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou,a to do dne,kdy rozhodnutí krajského úřadu,kterým vysloví souhlas s tímto dodatkem,nabude právnímoci <.>
<br> Článek 3
<br> 1.Smluvnístrany zveřejnítento dodatek na úředních deskách bezodkladně poté,co bude uzavřena,a to nejméně po dobu 15 dnů.Současně se uzavřený dodatek k veřejnoprávnísmlouvě zveřejní ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje <.>
<br> 2.Dod...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz