« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu obecní policie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č 6
Dodatek č.6
<br> k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů obecní policie ve smyslu 5 3a zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obecní policii“)
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva města Šumperka č.667/21 ze dne 28.1.2021 a usnesení Zastupitelstva obce Rapotín pod bodem usnesení 1.1 <.>,č.usnesení č.02/2021 ze dne 21.4.2021 uzavírají níže uvedené smluvní strany tento dodatek k veřejnoprávnísmlouvě:
<br> Článek 1 Smluvnístrany
<br> Město Šumperk <,>
<br> IČO 00303461 <,>
<br> se sídlem Šumperk,nám.Míru 364/1,PSČ 787 01,zastoupené starostou města Mgr.Tomášem Spurným <,>
<br> a
<br> Obec Rapotín,„.se sídlem Rapotín,Sumperská 775,PSC 788 14,zastoupená starostou obce Mgr.Bohuslavem Hudcem <.>
<br> Článek 2
<br> 1.Smluvní strany prohlašují,že dne 29.12.2016 uzavřely veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie na území obce Rapotín,ve zněnídodatku č.1 ze dne 24.5.2017,dodatku č.2 ze dne 26.6.2017,dodatku č.3 ze dne 10.5.2018,dodatku č.4 ze dne 28.12.2018 a dodatku č.5 ze dne 26.2.2020.Předmětem této smlouvyje úprava vzájemných práv a povinnostísmluvních stran při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií zřízenou městem Šumperkem na území obce Rapotín,která obecní policii nezřídíla <.>
<br> 2.Smluvní strany prohlašují,že se dohodly na změně článku 5 bodu 2 uzavřené veřejnoprávní smlouvy,ve znění dodatku č.1,dodatku č.2,dodatku č.3,dodatku č.4 a dodatku č.5 tak,že se text v článku 5 bodu 2 veřejnoprávnísmiouvy měnía nahrazuje následujícím textem:
<br> „Článek 5 bod 2
<br> Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou,a to do dne,kdy rozhodnutí krajského úřadu,kterým vysloví souhlas s tímto dodatkem,nabude právnímoci <.>
<br> Článek 3
<br> 1.Smluvnístrany zveřejnítento dodatek na úředních deskách bezodkladně poté,co bude uzavřena,a to nejméně po dobu 15 dnů.Současně se uzavřený dodatek k veřejnoprávnísmlouvě zveřejní ve Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje <.>
<br> 2.Dod...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz