« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3431258_001.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 48106/2021
Naše sp.zn.: 10544/2021 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX02A8CGQ*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA PRO ROK 2021
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: a Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Spolek Artibi Šumperk
zastoupený: Věrou Kovářovou
sídlo: Šumperk,nám.J.Zajíce 2761/5,PSČ 787 01
IČO: 03867668
bankovní spojení: Fio banka a.s <.>,pobočka Šumperk
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.634/20
ze dne 10.12.2020 tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.595/20 ze dne
29.10.2020 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 80.000 Kč (osmdesát tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.694/21 ze dne 22.04.2021 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy,pokud se smluvní strany nedohodnou jinak <.>
<br>
<br> 2|4
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na náklady spojené s uskutečněním akce Andělárium 2021,vytvoření dřevěného uměleckého
díla,které bude umístěno do depozitu na louku v obci Rejchartice a bude sloužit pro případnou výměnu za
poškozené sochy v Andělském lese,na náklady spojené s údržbou soch v Andělském lese <.>
<br> 2.Poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/4623033


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz