« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3431258_001.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 48348/2021
Naše sp.zn.: 15778/2021 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX02A8NAF*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOUTĚŽÍCH
<br> VÝKONNOSTNÍHO SPORTU PRO ROK 2021
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: ka Šumperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Asper Šumperk,z.s <.>
zastoupený: Ing.Petrem Matějem
sídlo: Šumperk,Šmeralova 766/4,PSČ 787 01
IČO: 26550881
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.634/20
ze dne 10.12.2020 tuto smlouvu o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního
sportu z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích
výkonnostního sportu z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.595/20 ze dne 29.10.2020 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 120.000 Kč (jedno sto dvacet tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.693/21
ze dne 22.04.2021 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy <.>
<br>
<br> 2|4
<br>
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na družstvo florbalu – muže A a juniory <.>
<br> 2.Příjemce nesmí dotaci použít na:
a) mzdy,popř.platy včetně odvodů <,>
b) daně a poplatky z účtů <,>
c) financování investic ...

Načteno

edesky.cz/d/4623032

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz