« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3431258_001.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 48278/2021
Naše sp.zn.: 15775/2021 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX02A8ITR*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA CELOROČNÍ ČINNOST PRO ROK 2021
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: umperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> Asper Šumperk,z.s <.>
zastoupený: Ing.Petrem Matějem
sídlo: Šumperk,Šmeralova 766/4,PSČ 787 01
IČO: 26550881
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.634/20
ze dne 10.12.2020 tuto smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy
o poskytnutí dotace na celoroční činnost z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Šumperka č.595/20 ze dne 29.10.2020 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.691/21
ze dne 22.04.2021 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy <.>
<br>
<br> 2|4
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na celoroční činnost <.>
<br> 2.Příjemce nesmí dotaci použít na:
a) mzdy,popř.platy včetně odvodů <,>
b) ostatní osobní náklady včetně odvodů v objemu vyšším než 25 % z přidělené dotace (dohody o provedení
<br> práce,dohody o pracovní činnosti) <,>
c) daně a poplatky z účtů <,>
d) financování investic <,>
e) cestovní náhrady s vý...

Načteno

edesky.cz/d/4623031


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz