« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3431258_001.pdf
1|4
<br> Naše čj.: MUSP 48358/2021
Naše sp.zn.: 16185/2021 ŠKV-ŠK/IVV *MUSPX02A8NNM*
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA ČINNOST ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOUTĚŽÍCH
<br> VÝKONNOSTNÍHO SPORTU PRO ROK 2021
<br> město Š u m p e r k
zastoupené: Ing.Martou Novotnou,1.místostarostkou
sídlo: Šumperk,nám.Míru 1,PSČ 787 01
IČO: 00303461
bankovní spojení: umperk
číslo účtu:
<br> jako poskytovatel
<br> a
<br> TJ Šumperk,z.s <.>
zastoupená: Jarmilou Hynkovou
sídlo: Šumperk,Žerotínova 1691/55,PSČ 787 01
IČO: 14617790
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
<br> jako příjemce
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.634/20
ze dne 10.12.2020 tuto smlouvu o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích výkonnostního
sportu z rozpočtu poskytovatele.Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizací působících v soutěžích
výkonnostního sportu z rozpočtu města Šumperka byl schválen usnesením Zastupitelstva města Šumperka
č.595/20 ze dne 29.10.2020 <.>
<br> Článek I <.>
Povinnosti poskytovatele
<br> 1.Poskytovatel poskytne na základě této smlouvy příjemci dotaci ve výši 65.000 Kč (šedesát pět tisíc korun
českých) <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Šumperka č.693/21
ze dne 22.04.2021 <.>
<br> 3.Schválená dotace bude příjemci převedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této
smlouvy,a to do 30 dnů od uzavření smlouvy <.>
<br>
<br> 2|4
<br>
<br> Článek II <.>
Účel a časová použitelnost dotace
<br> 1.V souladu s ust.§ 10a odst.5e) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“),stanovuje poskytovatel,že příjemce
smí dotaci použít na družstvo basketbalu - muže <.>
<br> 2.Příjemce nesmí dotaci použít na:
a) mzdy,popř.platy včetně odvodů <,>
b) daně a poplatky z účtů <,>
c) financování investic <,>
d) cestovní náhra...

Načteno

edesky.cz/d/4623030

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz