« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZR PDP Horni a stredni Labe
Odbor posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a integrované prevence
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 28.dubna 2021
<br> Č.j.: MZP/2021/710/2226
<br> Vyřizuje: Ing.Ondrová
<br> Tel.: 267 122 486
<br> E–mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Plánování v oblasti vod představuje soustavnou koncepční činnost,jejímž cílem je vymezit
<br> a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech ochrany vod jakožto složky životního
<br> prostředí,trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění
<br> požadavků na vodohospodářské služby,především pak pro účely zásobování pitnou vodou <,>
<br> a snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <.>
<br> Toto plánování se uskutečňuje na 3 úrovních,jimiž jsou:
<br> ˗ mezinárodní oblasti povodí (tzv.mezinárodní plány povodí a mezinárodní plány pro
zvládání povodňových rizik nebo soubor plánů pro zvládání povodňových rizik
<br> koordinovaných na úrovni mezinárodní oblasti povodí) <,>
<br> ˗ části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (tzv.národní plány povodí –
Labe,Odry,Dunaje) <,>
<br> ˗ dílčí povodí <.>
<br> Plány dílčích povodí jsou koncepční dokumenty,jejichž účelem je identifikace vlivů působících
<br> na stav vod,posouzení významnosti těchto vlivů a návrh vhodných opatření k eliminaci
<br> nepříznivých vlivů tak,aby bylo docíleno rovnováhy mezi environmentálními požadavky na
<br> udržení či dosažení dobrého stavu vod a samotným užíváním vod.Plány dílčích povo...

Načteno

edesky.cz/d/4619708


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz